ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za Marec, 2013


Danes 23.03.2013 ob 20:30 po lokalnem času – UGASNITE LUČI ZA 1 URO

ugasnite luči

Ob 20:30 po lokalnem času, bo na milijone ljudi po vsem svetu izklopilo luči za eno uro na svoji lokaciji na Zemlji. To je simbol njihovega zavzemanja za varčevanje z energijo. Praznovanja potekajo po vsem svetu že – se nam boste nocoj pridružili tudi vi? NE POZABITE PRIŽGATI SVEČKE V SPOMIN NA TRIGLAVSKI NARODNI PARK – obrazložitev: http://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/03/22/komisija-za-izbor-imena-prvega-cetrtletja-na-crni-listi-za-leto-2013-pri-uo-alpe-adria-green-je-izbrala-tekaki-center-rudno-polje-na-pokljuki-tnp/

sveča v spomin TNP

 • Share/Bookmark

Komisija za izbor imena prvega četrtletja na črni listi za leto 2013 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala: »TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE NA POKLJUKI – TNP«

clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Komisija za izbor imena prvega četrtletja na črni listi za leto 2013 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala:

»TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE NA POKLJUKI – TNP«

clip_image004

TAKO NAJ BI IZGLEDAL TEKAŠKI CENTER NA RUDNEM POLJU

PONOČI VENDAR SO SVETILKE ZAMENJALI Z CENEJŠIMI

S TEM BISTVENO POVEČALI SVETLOBNO ONESNAŽENOST!

 

1. februarja 2013 smo ob 22 uri in 30 minut dobili obvestilo, ki smo ga takoj preverili na spletni kameri (http://www.center-pokljuka.si/sl/pokljuka/kje-kod-kam/kamera-v-zivo.html), da je bila tekaška steza na Rudnem polju na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v tem času še razsvetljena, čeprav je po našem vedenju bilo izdano dovoljenje za osvetljevanje proge (prižgane svetilke) samo do 20. ure. Na tekaški progi je bilo samo peščica tekačev.

Razsvetljenost tekaške proge se lahko preveri na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, očitno pa tega ne spremlja in proti temu ne ukrepa nobena od pristojnih inšpekcij niti upravljavec TNP, kljub temu, da so kršitve znane vsem.

Svetlobno onesnaženje pomeni vsak neposreden ali posreden vnos umetne svetlobe v okolje, kar ima dokazane negativne vplive na biotsko raznovrstnost in na človeka. V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 62/10)), je svetlobno onesnaževanje definirano kot »emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja.« Naravni ritem dneva in noči je nujno potreben za normalno delovanje za večino živega sveta. Od metuljev, ptic, netopirjev, želv, žuželk in drugih vrst živali potrebuje temo oz. zvezde na nebu za orientacijo, izpolnjevanje prehranjevalnih potreb, parjenje ipd. Prekomerna umetna svetloba v nočnem času v nekaterih ekosistemih že resno ogroža posamezne vrste.

Dodatno k zgoraj navedenim prekrškom je potrebno tudi ponovno opozoriti, da CENTER POKLJUKA d.o.o še ni pridobil dovoljenja za obratovanje vodnega zbiralnika, namenjenega za umetno zasneževanje tekaških prog, kar je nesporno primer nedovoljene (črne) gradnje, ki še poslabšuje razmere na tem območju TNP.

Alpe Adria Green, tudi v imenu drugih okoljskih in naravovarstvenih nevladnih organizacij, ter druga društva so v zadnjih letih na naslove pristojnih inšpekcij ter na ministrstva, ki so pristojna za okolje in naravo, na Državni zbor, Javnemu zavodu TNP in drugim pristojnim službam naslovile na desetine pritožb, ki so se nanašale na nezakonito ali naravi in okolju neprijazno delovanje oziroma obratovanje Športnega centra Triglav Pokljuka – kakšna farsa, da delujejo pod imenom »Triglav«, morda zato ker zasedajo pomemben del prostora znotraj edinega narodnega parka, ki ga Slovenci premoremo – pritožbe pa so se nanašale na svetlobno onesnaževanje kot tudi na sporne helikopterske pristanke in prelete, na skrajno neprimeren način strojne sečnje na območju narodnega parka, na ureditev čistilne naprave, na ravnaje z odpadki ter na ravnanje z vodo. Žal odgovorne institucije vse do danes niso ukrepale proti kršiteljem vrste zakonov in uredb s področja okolja, varstva narave, prostorskega urejanja in graditve objektov na območju, katerega upravljavec je CENTER POKLJUKA d.o.o., Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Da do danes ni bilo nobenega konkretnega ukrepa proti navedenim kršitvam zakonov in uredb je morda iskati vzroke tudi v klientelizmu, saj so med uporabniki uslug tega centra tudi mnogi poslanci, uradniki z vrste ministrstev kot tudi sodniki. Se morda tudi zaradi tega postopki na upravnem sodišču in zadeve pri drugih organih, ki so pristojni za nadziranje zakonov ne rešujejo v zakonitih rokih in se postopki vlečejo do zastaranja????????

Glede na povedano smo odločeni, da te kršitve prijavimo tudi Evropski komisiji zaradi porabe sredstev EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za objekte, ki so zgrajeni in obratujejo v nasprotju z zakonom o TNP in drugimi zakoni in uredbami RS.

IZ TEGA SLEDI ZAKLJUČEK, DA OHRANJANJE NARAVE NA TEM OBMOČJU TNP NIMA PREDNOSTI, PAČ PA IMAJO ZARADI BREZBRIŽNOSTI IN NEDELOVANJA ZGORAJ NAVEDENIH DEJAVNIKOV IN V NASPROTJU Z ZAKONOM O TNP IN DRUGIMI PREDPISI, PREDNOST REKREACIJSKE DEJAVNOSTI – V TEM PRIMERU SO TO TEKAČI TER BIATLONCI – KAR POTRJUJE TEZO, DA TO POTEKA S POLNO PODPORO URADNIH INSTITUCIJ IN POLITIKE.

Na črno listo za prvo četrletje 2013 zato uvrščamo institucije:

 1. CENTER POKLJUKA d.o.o., Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana,

http://www.center-pokljuka.si

2. JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK, Ljubljanska cesta 27, 4260 BLED

triglavski-narodni-park@tnp.gov.si

 1. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

http://www.mko.gov.si/ž

 1. INŠPEKCIJA ZA OKOLJE IN NARAVO, Parmova ul. 33, 1000 Ljubljana

http://www.ikgho.gov.si/si/delovnapodrocja/inspekcijazaokoljeinnaravo/

Inšpekcija za okolje in naravo opravlja inšpekcijski nadzor na področju varstva okolja in narave, ekološkega nadzora na državni meji, vodnega režima, urejanja voda in gospodarjenja z njimi. V okviru naštetih področij nadzora konkretno nadzoruje kakovost zraka, ravnanje z odpadki, kakovost voda, emisij snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad kemikalijami in gensko spremenjenimi organizmi ter nadzor nad ohranjanjem narave.

5. GRADBENA, GEODETSKA IN STANOVANJSKA INŠPEKCIJA

http://www.ipep.gov.si/si/delovnapodrocja/gradbenageodetskainstanovanjskainspekcija/

Osnovna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov, predvsem preprečevati nedovoljene gradnje in nadzirati izpolnjevanje z zakonom predvidenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov v vseh fazah gradnje.

clip_image006

Nočno nebo posneto na strelišču biatlona na Rudnem Polju – Pokljuka – TNP

OBRAZLOŽITEV

Zavarovano območje je območje kopnega in/ali morja, določeno z namenom, da se dolgoročno zagotovi varstvo in ohranjanje narave ter biotske raznovrstnosti s pripadajočimi ekosistemskimi storitvami ter kulturnimi vrednotami in je upravljano s pravnimi ali drugimi učinkovitimi sredstvi. (IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/paps-016.pdf )

Narodni park je večje naravno ali skoraj naravno območje z ohranjenimi prvobitnimi ekološkimi procesi, z vrstami in značilnimi ekosistemi, ki je tudi temelj za zagotavljanje okoljskih in kulturno skladnih razmer za zadovoljevanje duhovnih, znanstvenih in izobraževalnih potreb ter rekreacije in obiskovanja, vse pa skladno s primarnimi cilji upravljanja. (IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/paps-016.pdf )

Narodni park je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in z drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote ga povezujejo z večstoletno prisotnostjo človeka in njegovim vsakodnevnim delovanjem. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima vse to izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti. (5. člen Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Ur list RS, 52/2010)

V prvem odstavku 13. člena ZTNP (1) je določen splošni varstveni režim v narodnem parku, s katerim je na območju narodnega parka med drugim prepovedano:

· postavljati in uporabljati vire svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja (14. točka) in

· graditi površinski vodni zbiralnik in ne gre za zbiralnik za napajanje živine (28. točka 13. člena);

V poglavju Kazenske določbe so za navedene prekrške določene globe in sicer za prekršek iz 28. točke od 25.000 do 200.000 eurov in iz 13. točke od 7.000 do 70.000 eurov.

ŠPORTNI CENTER POKLJUKA sicer na svoji spletni strani izjavlja:

»Na Rudnem polju je tako vzniknila deset milijonov evrov vredna investicija, ki se je s 6,5 milijoni financirala tudi iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Preostanek sta prispevala Fundacija za šport in Smučarska zveza Slovenije, ki je preko gospodarske družbe Center Pokljuka d.o.o. upravljavec centra in tudi njen 100-odstotni lastnik.« in

»Gradnja Športnega centra Triglav Pokljuka je v celoti sledila strogim okoljevarstvenim zahtevam; zavedamo se namreč, da center leži v Triglavskem narodnem parku, zato je sobivanje z naravo in parkom še kako pomembno. V Centru si prizadevamo za čim manjšo obremenitev naravnega okolja in zlitje z njim v čim večji meri ……..«

http://www.center-pokljuka.si/sl/sportni-center/port-in-turizem/sportni-center.html

UGOTAVLJAMO PA, DA SO TO LE BESEDE, DEJSTVA PA KAŽEJO NEPRIMEREN ODNOS DO OHRANJANJA TNP, SAJ BI NA VIDNEM MESTU MORALO BITI OBJAVLJENO, DA JE OBRATOVANJE Z OSVETLJEVANJEM TEKAŠKIH PROG DOVOLJENO SAMO V ČASU, KI GA DOVOLJUJEJO PRIDOBLJENI URADNI DOKUMENTI O OBRATOVANJU.

IN TO BI MORALI UPRAVLJAVCI SEVEDA TUDI DOSLEDNO SPOŠTOVATI, PRISTOJNE SLUŽBE PA IZVAJATI NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PREDPISOV!

ALPE ADRIA GREEN POZIVA VSE, DA V SOBOTO, KO BO POTEKAL OKOLJSKI PROJEK »URA ZA ZEMLJO« 23.03.20123 OB 20 URI IN 30 MINUT UGASNEJO ZA ENO URO LUČI IN PRIŽGEJO SVEČO V SPOMIN TRIGLAVSKEMU NARODNEMU PARKU!

clip_image008

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green: 

Vojko Bernard

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 • Share/Bookmark

Ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, bo prepozno

Ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, bo prepozno

 

Ljubljana, 22.03.2013, 09:54 | N.Š.K./STA

Kako daleč je čas, ko bomo morali kupovati vodo za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb? V Nemčiji je parlament izglasoval, da pravica do vode ni več človekova temeljna pravica. Bo to tista zdrava prihodnost naših otrok, za katero si prizadevamo?

"Naši poslanci delajo samo za ’svojo denarnico’, ko pa bodo njihovi, prav tako kot naši otroci, morali kupovati vodo za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb, pa bodo z prstom kazali na druge," opozarja predsednik organizacije Alpe Adria Green (AAG) Vojko Bernard. Na poslance so namreč naslovili javno zahtevo, s katero opozarjajo, da nas v primeru, če ne bomo kmalu našli ustrezne rešitve glede dobrega gospodarjenja s čisto pitno vodo, kmalu čaka "somrak človeštva", a odgovora z njihove strani še vedno niso prejeli. Kot opozarjajo, je razprav o tem, kako najti najboljšo rešitev, da čista pitna voda ostane dostopna vsem veliko, zelo malo pa je konkretnih rešitev.

Voda

Čista pitna voda bi morala biti zagotovljena in dostopna slehernemu državljanu. (Foto: Reuters)

"Slovenija je podpisala EU direktivo, ki nam jemlje osnovno pravico – vodo. Če sedaj ne boste ukrepali, katera bo naslednja pravica, ki bi nam bila odvzeta? Morda čisti zrak, za katerega že pripravljate katastrofalno zakonodajo, ki bo povečala število obolelih za rakom," se v javni zahtevi poslancem sprašujejo v AAG in od državnega zbora zahtevajo, da sprejmejo zakonodajo, ki bo preprečila izvajanje te sporne evropske direktive.

22. marec – svetovni dan voda

Namen svetovnega dne, ki ga obeležujemo 22. marca, je opozoriti svetovno javnost na pomen sladke vode in zagovorništva dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. V zadnjih časih je vse več debat na temo, ali bomo v Sloveniji dostop do pitne vode omejili. Bomo prepustili, da gre v roke koncesionarjem, ali bomo poskrbeli, da bo pravica do pitne vode temeljna človekova pravica? 

Čista pitna voda bi morala biti zagotovljena in dostopna slehernemu državljanu. V AAG opozarjajo, da ni mogoče rešiti človeštva pred gotovim propadom, ko se bodo začele vojne za kruh in vodo, v kolikor se bodo vsi parlamenti in vlade obnašali do tega problema indeferentno. "Na poziv AAG nismo prejeli niti enega odgovora parlamentarnih političnih strank, ki smo jim ga poslali 15. marca. To je dokaz, da naši poslanci delajo samo za ’svojo denarnico’."

Pipa

Nevladne organizacije opozarjajo, da oskrba s čisto pitno vodo ne sme priti v roke koncesionarjev.(Foto: Reuters)

Prav tako v AAG dodajajo, da imamo v naši državi nameščenih le tretjino čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod, od teh pa 60 odstotkov ni dokončanih do konca ali pa slabo delujejo. Inšpekcijske službe na področju onesnaževanja voda ne delujejo, edino takrat, ko jih v to prisilijo s pomočjo policije prebivalci, civilne iniciative in nevladne organizacije. "Nekaj podobnega je tudi pri zagotovitvi čiste pitne vode prebivalcem Slovenije. Že sedaj, ko so to večinoma javni vodovodi, so sistemi s strani javnih podjetij občin in države slabo vzdrževani, ko pa bodo te sisteme prevzeli koncesionarji, pa bo še slabše, saj bodo porabljeno vodo samo podražili, infrastrukturo na tem področju pa bo pričela še bolj propadati," opozarjajo v AAG in dodajajo: "Ko se bo to zgodilo, se bodo ‘elegantno’ umaknili." Bo to tista zdrava prihodnost naših otrok, za katero si prizadevamo?

Skrb za vodo, pa čeprav je imamo dovolj, nam ne sme biti odveč

Letošnji svetovni dan voda poteka pod geslom mednarodno leto sodelovanja pri gospodarjenju z vodami. Poudarek je na vodi kot viru življenja in na sodelovanju med vsemi udeleženci v družbi pri trajnostni rabi voda in upravljanju vodnih virov. Po ozemlju Slovenije se samo v rekah in potokih letno pretoči okoli 34 milijard kubičnih metrov vode, po skupni količini vode na prebivalca to skoraj štirikrat presega evropsko povprečje, kažejo podatki državnih statistikov. Čistost okolja se kaže tudi v kakovosti voda, saj je ta bistvena za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi.

Slovenija je podpisala EU direktivo, ki nam jemlje osnovno pravico – vodo. Če sedaj ne boste ukrepali, katera bo naslednja pravica, ki bi nam bila odvzeta, morda čisti zrak?

AAG v pismu poslancem

Agencija RS za okolje (Arso), ki skrbi za spremljanje in analiziranje količin in kakovosti voda v Sloveniji, opozarja, da nam skrb za vodo tudi v vodnati Sloveniji ne sme biti odveč. Po količini vode na prebivalca smo sicer res visoko nad evropskim povprečjem, vendar je prostorska in časovna spremenljivost zelo velika. Hidrološki ekstremni dogodki (suše in poplave) so vse pogostejši in vse bolj izraziti, opozarjajo in dodajajo, da nam vsako novo onesnaženje vodnih virov zmanjšuje razpoložljive količine vode.

Ker kar velik del rečne vode priteče v Slovenijo iz sosednjih držav, iz naših povirij pa voda odteka drugam, si zdravo in varno življenje brez sodelovanja tudi s sosednjimi državami na področju voda ni moč predstavljati, opozarjajo na Arsu, kjer si z dobrim mednarodnim sodelovanjem, usklajevanjem in povezovanjem prizadevajo uresničiti cilj trajnostnega čezmejnega celovitega upravlja voda in zagotavljanja poplavne varnosti.

 • Share/Bookmark

Bio protest u Kumanici…a na protestu… u organizaciji Kordinacionog odbora NVO Crne Gore, Srbije i BIH, za očuvanje Lima

clip_image002[7]

Povodom međunarodnog dana borbe protiv visokih brana  Bio protest u Kumanici…a na protestu… u organizaciji Kordinacionog odbora NVO Crne Gore, Srbije i BIH, za očuvanje Lima

Na granici Srbije i Crne Gore, u mestu Kumanica, pod geslom "Pet do dvanaest za Lim" održan je protestni skup ekologa polimskih opština protiv najavljene gradnje dve hidroelektrane na toj reci.

Organizatorima protesta je stigla podrška od NVO iz regiona. Podršku su poslali: Alpe Adria Green inernacional org. iz Jesenic(SLO), Udruga “Lijepa naša” iz Ploča (HR), Eko Slavonija iz Hrvatske, AAG – Eko Kvarner iz Rijeke (HR), AAG – Eko zeleni iz Tuzle (BiH), AAG – Molika iz Bitolja (MK), Eko Bečej iz Bečeja, …

clip_image002

Policija nije dozvolila da se skup održi ispred manastira Kumanica, pa je skup održan pored puta.

clip_image004

Na protestu se okupilo oko 300 građana i aktivista iz Polimlja (Crna gora, Srbija, BiH).

clip_image006

clip_image008 I Lim je bio na protestu!

clip_image010

Prisutnima su se obratili predstavnici ekoloških organizacija i građana, koji se bore protiv gradnje visokih branana Limu.

clip_image012

Milorad Mitrović, Ekološko društvo “Breznica”

clip_image014

Mirko Popović, Koalicija civilnog društva “Brana”

clip_image016

Jedan od najzaslužnijih za uspešno organizovanje protestnog skupa Almer Mekić,  AAG- NVO “Euromost” iz Bijelog Polja u razgovoru s Milicom Alavanjom, koordinatorkom projekta Dokumentarni TV serijal “Zelena patrola na delu”

Podrška je stigla i sa Ibra iz Kraljeva gde se, takođe, građani bore za očuvanje reke Ibar, a protiv gradnje brana.

clip_image018

Ista muka – isto odstojanje: Amel Kurbegović, Koordinacioni odbor za zaštitu Lima i Miroslav Pavlović Kepa, Ekološki pokret "Ibar"

clip_image020

Poruka koju su poslali učesnici skupa donosiocima odluka!

I na kraju, protestu su prisustvovali aktivisti Vojvođanske zelene inicijative snimajući materijale za dokumentarni tv serijal “Zelena patrola na delu”, pod nazivom “Šta je bilo posle?”. Inače, serijal će se od aprila 2013. godine emitovati na TVB92 Info za teritoriju SAD.

clip_image022

clip_image024

clip_image026

clip_image002[5]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 • Share/Bookmark

Struja iz fekalija, evropski hit – Častnik POLITIKA RS

Struja iz fekalija, evropski hit

Od svinja se ništa ne baca (Foto S. Vasović)

Ljubljana – Nemščak je jedan od najgušće naseljenih krajeva u Sloveniji. Meštana zapravo i nema mnogo, ali zato tu živi nekoliko desetina hiljada svinja. Nemščaku, međutim, ne bi bilo teško da ispuni želju predsednika slovenačke vlade Janeza Janše da Slovenija "ubrzo postane svetionik Evrope", naravno, ako premijeru ne bi zasmetalo to što se struja koja bi mogla da pokrene taj futuristički državni projekat proizvodi, bukvalno, iz svinjskih fekalija. U Sloveniji je već nekoliko farmi koje se bave stočarstvom ili uzgojem živine razvilo sistem za proizvodnju bioplina, a Nemščak, seoce zabačeno u severoistočnom delu države, blizu reke Mure, postaje prvak otkako je tu počela da radi jedna od najvećih bioplinara u Evropi koja za proizvodnju struje upotrebljava i biološke (mesne) otpatke. Od 250 kubika najrazličitijeg đubreta, koliko se dnevno preradi u Nemščaku, godišnje se proizvede 10 gigavat-sati struje, što je dovoljno za oko 3.000 domaćinstava. Jedini otpad koji bioplinara stvara jeste kvalitetno đubrivo, a "reciklira" se i voda koja hladi generatore – ona greje farme, što je znatna ušteda u odnosu na lož-ulje, čija je potrošnja na farmi bila čak 600 hiljada litara godišnje.

Posebna korist od ovakve proizvodnje elektrike je to što nema štetnih emisija gasova jer se proces odvija u komorama u kojima najvažniji deo posla "odrade" milioni bakterija. Za proizvodnju bioplina može se iskoristiti i "kukuruzna silaža", kojom se hrani stoka, a razmišlja se i o eksperimentu sa sagorevanjem trave, koje ima u izobilju oko kanala uz Muru. Ukratko, plinara rešava nekoliko ekoloških problema istovremeno. Najvažnije je da više nema prečišćavanja smeća sa farme svinja, što je donedavno bio neracionalan posao, jer je sprava za prečišćavanje fekalija skupa, obaška što je farma sve otpatke od mesa morala da vozi na spaljivanje u fabriku "Koto". I kad su farmeri sabrali izdatke i profit, računica je lansirala idealnu ideju – zašto ne proizvoditi "zelenu energiju", čime ujedno rešavaju problem otrovnih i opasnih otpadaka iz mesne industrije.

Da podsetimo, otpaci od mesa su se mleli u "koštano brašno", a ono se dodavalo u životinjsku ishranu. Priroda se brzo osvetila, a kada je otkrivena bolest "ludih krava", "koštano brašno" je zabranjeno u Sloveniji sredinom devedesetih godina prošlog veka. Mesno-prerađivačkoj industriji i farmama ostalo je da reše dilemu – kud sa organskim đubretom. Spas je pronađen u termoelektrani Šoštanj, koja je preuzela posao spaljivanja zahvaljujući posebnoj nadoknadi koju plaća država.

Centrale na biogas sve te probleme ukidaju. Životinjski otpaci su takođe u funkciji proizvodnje gasa koji proizvodi struju, a korisna je i smesa koja na kraju procesa ostane u "gasnim elektranama" – to je pomenuto odlično đubrivo; za razliku od tekućeg đubriva, ovo je visokokoncentrisano, lako ga je skladištiti i transportovati. Da sve bude još bolje, sada farma svinja, koja je ujedno elektrana na biogas, dobija od države nadoknadu za uništavanje otpadaka od mesa, koju bi administracija inače bila dužna da isplati termoelektrani Šoštanj.

Proizvodnja struje iz izmeta i drugih otpadaka nije jednostavna. Prvo, treba nabaviti sofisticiranu opremu. Najskuplji deo je sterilizator koji košta od 35 do 40 odsto vrednosti elektrane. Sve "mesno" đubre se posle obrade u mlinu (može da samelje i celu svinju) šalje u sterilizator gde se 20 minuta sterilizira pod pritiskom od 103 bara i na temperaturi od 103 Celzijusova stepena. Nastane masa koja se hladi u posebnim bazenima i pomeša sa mešavinom kukuruza i izmeta, posle čega se "gorivo" prepusti prirodi – u komori bez svetla i vazduha razviju se posebne anaerobne bakterije koje u odsustvu kiseonika smesu prerade u biogas koji sadrži oko 70 odsto metana. Cevima ga sprovedu do generatora na gas, a ostatak smese procesom dehidracije pretvaraju u suvo organsko gnojivo (godišnje se proizvede do 14.000 tona). Voda koja pretekne prečisti se u spravi za čišćenje. Proizvodnja bioplina iz kukuruzne silaže i životinjskih fekalija je jednostavnija od proizvodnje gasa u koju su uključeni mesni otpaci.

Trenutna cena tako dobijenog kilovat-sata je oko 1,2 evra, što je skupo, ali se uz subvencije države (20 odsto) isplati.

Zanimljivo je da "zeleni" projekti, kojima se sve više okreću gazdinstva ne samo zbog ekološke osvešćenosti nego i zato što štede novac i energiju, uz to povezuju države i brišu granice. Slovenija tako učestvuje u programu "Sepirap", koji obezbeđuje obnovljive izvore energije, zajedno sa vladama austrijskih pokrajina Štajerske i Koruške. Projektu mogu da se priključe mala domaćinstva, a računa se da svako seljačko gazdinstvo sa postrojenjem za biogas snage 20 kilovata može za godinu dana, preradom gnojnice, da uštedi oko 1000 evra, a da sve bude lakše, proizvođači postrojenja manjim farmama, po principu "uradi sam", isporučuju sistem montiran u metalne kontejnere, potpuno spreman za upotrebu. I eko-struja je tu.

 • Share/Bookmark

Saopštenje za medije povodom 22 marta medjunarodnog dana Voda

 

voda 2013
Svjetski dan voda (World Day for Water) obilježava se svake godine 22.
marta. Ove godine se Svjetski dan voda se obilježava pod sloganom
"Gospodarenje otpadnim vodama".
Naša organizacija svake godine obilježava ovaj dan,ove godine smo pozvani
zajedno u Tuzlu na centralnu ekološku manifestaciju povodom ovog dana,koja
će se održati u kongresnu salu Hotela Tuzla. Manifestaciju organizuje
ekološki savez,,Eko-zeleni iz Tuzle zajedno sa Ministarstvom Vlade
Tuzlanskog kantona.

378772_508771752515157_358711330_n[3]
Nvo,,Euromost”će na konferenciji ukazati na problem zagadjivanja rijeke
Lim,nezakonitu najavu gradnje hidrocentrala na Limu,korupciju u u
postupcima u kojoj pored kompanija koje planiraju investicije učestvuju i
pojedinci iz Srbije,Crne Gore i BiH, napadanja na aktivistima Nvo u Srbiji,
torturi policije ,sudstva i tužilaštva nad aktivistima Nvo u Srbiji,
nezakonito održavanje javnih rasprava mimo javnosti, kršenje ljudskih
prava nad gradjanima Beransela.
Žalosno je što  kancelarija Evropske delegacije kao i pojedine Ambasade u
Podgorici,kao i jedan broj medjunarodnih organizacija takodje zapostavljaju
Sjever Crne Gore,i ako znaju da pokriva 60% države Crne Gore.
Nijednom nijesmo čuli nijednog predstavnika Evropske delegacije da javno
ukažu na sve probleme koji potresaju ovaj dio države,ako misle da nije
problem nezakonito privodjenje i sudske instruisane presude prema
gradjanima Beransela, koji štite od zagadjivanja svoje domove i svoje
porodice,kao i sve one porodice koje žive pored rijeke Lim,i ako smatraju
da nije to kršenje ljudskih prava neka kažu javno,ovako sumnjamo da i oni
nekoga štite.
Ako smatraju da nije korupcija kada se u pojedinim institucijama od
pojedinaca zatvaraju oči pred nezakonitim najavama potapanja teritorije
jedne države od strane druge i ugrožavanja gradjana  te države,takodje
neka nam kažu.
Ako smatraju da treba gradjani jednog većinskog dijela države da budu u
neravnopravan status drugog dijela države,takodje neka nam kažu,pa da svi
znamo šta nas očekuje u Evropsku Uniju.
Kada su došla gospoda iz Evropske delegacije, da čuju glas naroda na
Sjever,ili im možda bolje odgovaraju Podgoričke fotelje.
Zato planiramo da organizujemo uz pomoć naših gastrajbajtera jedan
autobus u kojem ćemo zajedno sa mještanima Beransela i trasparnetima
otputovati u Brisel na sledeći ministarski savjet i pitati Ministre EU
dali ih njihovi predstavnici obavještavaju o njihovom radu u Crnoj Gori.
Mi moramo konačno obavještavati javnost EU kao i druge države o našim
problemima,zato pozivamo sve naše Bijelopoljce da 23 marta odu u Beranselo
na  hepening ,,Zeleno gumno”. koji organizuju naše kolege u 14h i daju
podršku mještanima u njihovoj borbi za očuvanje životne sredine.
Pobjeda Beransela mora biti prva pobjeda gradjana Sjevera za svoja
prava,mora biti prva pobjeda nad Daliborkom Pejović njenim komisijama i
agencijom za životnu sredinu,mora biti prva pobjeda na sve one koji nas
smatraju gradjanima trećeg reda.


NVO AAG,,EUROMOST”
IZVRŠNI DIREKTOR
ALMER MEKIĆ

 • Share/Bookmark

Poročilo o delu AAG – društva s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja ter varstva narava, ki deluje v javnem interesu za leto 2012

 

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave, ki deluje v javnem interesu. Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za december 2012

LETO 2012

Januar 2012

 • 1.1.2012 zaposlitev generalnega sekretarja za zagotovitev nemotenega delovanja društva
 • Zahvala vsem, ki so namenili del dohodnine za delovanje društva
 • Pritožba na zavrnitev udeleženca v postopku pridobivanja okoljskega dovoljenja v vezi Harsco Minerali
 • 23.1 poziv k urejenosti uredb o emisijah kogeneracij in trigeneracij
 • Predstavitev mobilne naprave za merjenje zraka Cerex UV Hound
 • 31.1. o alternativnih virih energije
 • 31.1. odgovori na novinarska vprašanja o terminalih v Žavljah
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Frbruar 2012

 • 13.2 Javno pismo ministru za zdravje v vezi s tržaško sežigalnico
 • 14.2 pritožba zoper nenajavljeno športno prireditev na letališču Lesce
 • Stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenj za akumulacijski bazen Rudnem polju – ARSO ni izdal okoljevarstvenega dovoljenja
 • Udeležba posveta in sestanka z g. Potočnikom v Ljubljani
 • 20.2. AAG postane stranka v postopku Harsco Minerali d.o.o.
 • 22.2 Poziv poslancem, da ne dajo poroštva projektu TEŠ6
 • 23.2. javno opozorilo, da ministrstvo vzpodbuja lov zaščitenih vrst rakov
 • 27.2 Protestni shod pred sežigalnico v Trstu
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Marec 2012

 • 1.3. kazenska ovadba: Zlitje smrdeče tekočine v Zgornjih Pirničah
 • 14.3 Meritve onesnaženosti zraka pri sežigalnici odpadkov v Trstu in v kraju Milje
 • 14.3 protest proti plinskim terminalom v Trstu
 • 15.3 Odgovor na poziv MOP v zvezi z pritožbo Smučarske zveze Slovenije v zadevi – povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem Polju
 • 15.3. objavljeno poročilo o delu AAG za leto 2011
 • Odziv Ministrstva na Izjavo za javnost o vodah
 • 24.3 PROTEST PROTI ODPADKOM IZ KAMPANJE V TRSTU
 • Aktivnosti v zvezi z informiranjem in osveščanjem o delovanju Bioplinarne v Pirničah
 • 31.3: javni poziv – Ugasnimo luč – sodelovanje v sklopu svetovne akcije
 • Saša Mlakar postala članica strateškega sveta NVO gorenjske regije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

April 2012

 • 23.04.2012 po sestanku med ministrstvom za Kmetijstvo in Okolje ter NVO, predal ministru g. Francu Bogoviču
 • Izjava: O nestrinjanju s prakso delovanja Zveze ekoloških gibanj Slovenije
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Maj 2012

 • 5.5. protest proti podnebnim spremembam (TCKTCKTCK)
 • 9.5 – zavrnitev pritožbe smučarske zveze za povečanje akumulacijskega Jezera Rudno Polje – s strani MKO
 • Črna lista AAG – Vlada RS
 • 10.5 izjava za javnosti – Kriminal pod krinko prispevkov za energente
 • Pobuda – pijte vodo iz vodovoda
 • DOPIS Z ZAHTEVAMI VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE o ureditvi zakona s področja smradu in škodljivih izpustov v ozračje
 • 16.5 pismo Vladi RS: odpadki iz Neaplja ogrožajo tudi Debeli rtič
 • 17.5 – utrinki iz svetovne protestne akcije proti podnebnim spremembam
 • JESENIŠKA RAZGLEDNICA 18/05/2012
 • 21.5 – obvestilo – Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji – kot svinja z mehom
 • 22.5 Vojvođanska zelena iniciativa –postala del AAG
 • 22.5 okrogla miza- pot mestne občine Kranj v energetsko samostojnost
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Junij 2012

 • 1.6. dan Reke Save – začetek projekta Varuhi reke Save
 • 2.6. odprto pismo ministru MKO
 • 3.6 sodelovanje v akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin – Koritno Bled
 • 5.6. novinarska konferenca: Predlog sprememb zakona o gradnji objektov
 • 5.6. izjava kako nekaterim politikom pride prav delo AAG
 • 7.6 javni poziv poslancem državnega zbora
 • 12.6 odprtje mednarodnega okoljskega centra AAG – odprtje pisarne
 • 19.6 Izjava za javnost – Dnevu voda na rob
 • Podpora Društvu Moja Mura
 • 23.6 pritožba AAG zoper okoljevarstveno dovoljenje za bioelektrarno v Zgornjih Pirničah
 • 5 izvod publikacije v Sožitju z naravo-priprava
 • 26.06.2012 udeležba na 7. sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo,prehrano in okolje v Ljubljani
 • 27.06.2012 udeležba na 8. sejo istega odbora v Zagorju
 • V Juniju smo se pridružili projektu Zero Trade, ki ga organizira in vodi Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Julij 2012

 • 4.7 – drugo ime na črni listi – ARSO
 • 9.7 izdaja polletnega izvoda publikacije V sožitju z naravo
 • Izjava za javnost v zvezi z sestankom o plinskih terminalih v Trstu na deželni ravni, dne 13.07.2012
 • 23.7 obvestilo javnosti: ITALIJANSKA KEMIJSKA OROŽJA V ZAPUŠČENIH VOJAŠKIH SKLADIŠČIH, POD MORJEM IN POD ZEMLJO TRŽAŠKE POKRAJINE?
 • 25.7 IZJAVA ZA JAVNOST v zvezi z izjavami Italijanskega ministra g.Corrada Passera-ja o nujni izgradnji plinskega terminalu Žavlje
 • Prijava AAG, kot stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za primer SIA Anhovo
 • Izjava za javnosti: Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje samo sebi razpisalo razpis za NATURO 2000
 • DREVESNI PARK v Celju
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Avgust 2012

 • 3.8 K rušitvam v triglavskem parku na rob
 • Čudni koruzni mutanti – prijava na VURS in obvestilo javnosti, prijava ministrstvu
 • 7.8 – objava nove preglednice rezultatov glede ravnanja z odpadki
 • 11.8. poziv na temo TNP
 • Tržaška železarna, že vrsto let zastruplja okoliške prebivalce in zaposlene v njej z Benzenom – članek
 • meseca avgusta dali na EU ( parlamentu in komisiji) pritožbo v zvezi z negativnimi vplivi na okolje zaradi sežigalnice v Trstu in septembru zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • PRIPOMBE AAG NA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠENTJUR
 • Izjava za javnost – podpora g. Šuštarju
 • 21.08 EKO PATRULJA AAG – Sodi v rodiškem premogovniku ne sevajo
 • 27.08. Udeležba protesta proti plinskim terminalom v Žavljah – Trst
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

September 2012

 • Aktivnosti kot stranka v postopku – pridobivanje okoljevarstvenega dovoljena Harsco- za predelavo bele žlindre
 • Podpis sporazuma med AAG, Harsco in Acroni
 • posvet v DS, 13.9.2012 na temo TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZAŠČITA PRIOBALNEGA PASU
 • pritožba na komisijo EU zaradi terminalov – Saveso direktiva
 • 15.9. Ozaveščevalne aktivnosti za potrošnike – v okviru Zero trade projekta: izvedba dveh ozaveščevalnih dogodkov – Igric za otroke (Fuj smrdi) in deljenje lokalno pridelanih jabolk z nasveti za zmanjšanje CO2
 • 22.9 – v okviru tedna mobilnosti – ozaveščevalne aktivnosti na temo mobilnosti, trajnostnega transporta in opazovanja okolice, v Kopru za otroke vrtca Semedela (izvedba igrice Nika in promet, animacija, govor o trajnostnem transportu, igra z električnimi avtomobilčki, razdelitev slovenskih jabolk)
 • 17.9. vročitev dokumenta ministru Bogoviču o tržaškem zalivu in plinskih terminalov v Izoli (izpostava AAG Koper)
 • v četrtek, 13. septembra 2012, ob 10.00 uri udeležba seje Državnega sveta
 • Meritev onesnaženosti zraka na Reki (na podlagi prošnje za pomoč društva EkoKvarner)
 • Merjenje kakovosti zraka v Občini Jesenice
 • Sestanek v Pirničah – tema bioplinarna in predstavitev ideje o tehnološkem parku
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Oktober 2012

 • 1.10 – izjava za javnost – stališča do sprememb zakona o gozdovih
 • 3.10. – podpisan tripartitni sporazum med AAg, Acroni Jesenice in Harcso Minerali o skupnem delovanju na področju sanacije
 • 5.10 osveščanje o pomenu samooskrbe v okviru projekta Zero Trade – predavanje g Komata v Kolpernu na Jesenicah
 • Izjava za javnost – poziv k finančni podpori za tožbo priti terminalom v Žavljah
 • 9.10 – predavanje člana AAG v okviru projekta Zero Trade – Učinkovita raba energije v vašem domu v Domači vasi v Kranju
 • Črna lista – tretje ime v letu 2012 – NEZNANA ODGOVORNA OSEBA, KI JE ODGOVORNA ZA NELEGALNO ODVRŽENE SODOVE V RODIŠKEM RUDNIKU
 • 19.10 – AAG postal stranka v postopku v zadevi SIA
 • 19.10 – Izjava za javnost ob srečanju okoljskih ministrov SLO in Italije na Brdu
 • 20.10 Dogodek – osveščanje otrok o pomembnosti varovanja narave v okviru projekta Zero Trade – predstava Fuj Smrdi v Mercator centru savski otok, z deljenjem jabolk iz Resja ( poudarjanje lokalne samooskrbe)
 • 25.10 Okrogla miza v okviru projekta Zero Trade
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

November 2012

 • 1.11. ob 30 letnici TNP na rob- izjava za javnost s slikovnim prikazom
 • 3.11 – odprta peticija za zaprtje bioplinarne Ilirska Bistrica
 • 5.11 – objavljen članek: 40 letnica terorističnega napada – Spomini na prihodnost
 • 8.11 – italijanska podružnica AAG posnela nalaganje radioaktivnih odpadkov v Kopru in Trstu
 • 14.11 – opozorilo na ignoranco stanja na temo ogrevanja javnih objektov, predložitev odgovora MIPa
 • 14.11 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja v primeru bioplinarne Sobetinci
 • Geosonda postala donator AAG
 • 15.11 – AAg se je udeležil ustne obravnave na Arso v primeru SIA
 • 16.11 – Harsco pridobil okoljevarstveno dovoljenje za predelavo Bele žlindre
 • 20.11– meritve kakovosti zraka v Kranju
 • 22.11 – Podano nestrinjanje s traso južni tok – poudarek na Gornjesavski dolini – in območjem Zelenci
 • 23.11 – Ozaveščevalni dan za otroke v vrtcu na Jesenicah z Igrico Fuj smrdi, deljenjem jabolk iz Resja ter prikazom ločevanja odpadkov skupaj z strici smetarji –iz komunalnega podjetja Jeko-in Jesenice.
 • 28.11 – podana zahteva za odblokado vseh pritožb s strani AAG v vezi Plinski terminali Žavlje
 • 29.11 Novinarska konferenca v Kopru – Plinski terminali – Ne Hvala, udeležila sta se jo tudi župana Kopra in Izole
 • 29.11 – javni poziv Slo Vladi – AAG zahteva tožbo proti Italiji zardi plinskega terminala Žavlje
 • 29.11 – Izjava Paola Parovela – O plinskih terminalih i
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

December 2012

 • 1.12 – udeležba novinarske konference v Korupcija v nevladnih organizacijah (Črna gora)
 • 6.12 Italijanska vlada dala zeleno luč za izgradnjo Plinskih terminalov Žavlje
 • 12.12 AAG pridobil status društva v javnem interesu na področju narave
 • 20.12 – podana zahteva za vključitev v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Kater- organica
 • 28.12 novinarska konferenca Plinski terminali Žavlje, predstavitev novih dejstev
 • 29.12 pripombe in predlogi na osnutek načrta upravljanja TNP
 • 29.12. –prejeto vabilo odbora za peticije pri EU parlamentu za udeležbo na sejo 22.1.2013
 • Redna mesečna novinarska konferenca, obveščanje javnosti

Vse informacije o delovanju Alpe Adria Green so na spletnih straneh društva, nanizane so datumsko po izvedenih aktivnostih.

www.alpeadriagreen.bravehost.com/ , www,alpeadriagreen.wordpress.com/,

 • Share/Bookmark

SVETOVNEMU DNEVU VODA NA ROB!

SVETOVNEMU DNEVU VODA NA ROB!

clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

SVETOVNEMU DNEVU VODA NA ROB!

Mednarodni dan vode obeležujemo vsako leto 22. marca. Generalna skupščina OZN je prvi Svetovni dan vode razglasila leta 1993.

Namen svetovnega dne je opozoriti svetovno javnost na pomen sladke vode in zagovorništva dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami.

Nekaj časa sem spremljal poziv OZN po revolucionarnih idejah in dejanjih, ki bi jih naj storilo človeštvo, da bi se rešilo zagotovega propada, ki bi ga naj prizadel v naslednjih desetletjih, ker bo za pretirano rastoče število prebivalstva na Zemlji zmanjkovalo pitne vode, hrane in sredstev za ogrevanje. Prebral sem mnogo mnenj, ki pa niso nakazala ustrezne rešitve in so se ponavljala. Če v naslednjih letih ne bomo našli na Zemlji ustrezne rešitve, resnično sledi našim potomcem "somrak človeštva", kot smo v AAG zapisali v JAVNI ZAHTEVI POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE http://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/03/15/javna-zahteva-poslancem-drzavnega-zbora-republike-slovenije-somrak-clovetva-nemki-parlament-bundestag-je-izglasoval-da-pravica-do-vode-ni-vec-clovekova-pravica/.

Menim, da ni mogoče rešiti človeštva pred gotovim propadom, ko se bodo začele vojne za kruh in vodo v kolikor se bodo vsi parlamenti in vlade obnašali do tega problema indeferentno. Na poziv AAG, nismo prejeli niti enega odgovora parlamentarnih političnih strank, ki smo jim ga poslali 15. marca. To je dokaz, da naši poslanci delajo samo za »svojo denarnico«, ko pa bodo njihovi, prav tako kot naši otroci morali kupovati vodo, za zagotavljanje najnujnejših življenjskih potreb, pa bodo z prstom kazali na druge.

V naši državi imamo nameščenih le tretino čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod, od teh pa 60% ni dokončanih do konca ali pa slabo delujejo. Inšpekcijske službe na področju onesnaževanja voda ne delujejo, edino takrat, ko jih v to prisilijo s pomočjo policije prebivalci, civilne iniciative in nevladne organizacije. Nekaj podobnega je tudi pri zagotovitvi čiste pitne vode prebivalcem Slovenije. Že sedaj, ko so po večinoma to javni vodovodi so sistemi s strani javnih podjetij občin in države slabo vzdrževani, ko pa bodo te sisteme prevzeli koncesionarji pa bo še slabše, saj bodo porabljeno vodo samo podražili, infrastrukturo na tem področju pa bo pričela še bolj propadati, ko se bo to zgodilo, se bodo »elegantno« umaknili.

Na naš dopis se ni odzval niti g. Dejan Židan, ki je do 20 tega meseca vodil pri Državnem Zboru RS odbor za Okolje in prostor!

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

clip_image004

Izpust vode iz industrijskega obrata, brez čistilne naprave! 

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green: Jesenice:

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

Protest zbog hidroelektrana na Limu

15.03.2013

Protest zbog hidroelektrana na Limu

Prijepolje — Na granici Srbije i Crne Gore održan je protestni skup ekologa polimskih opština protiv najavljene gradnje dve hidroelektrane na Limu.

Ilustracija (sxc.hu, arhiva)

Ilustracija (sxc.hu, arhiva)

Nekoliko stotina predstavnika ekoloških društava i nevladinih organizacija iz polimskih opština okupilo se u mestu Kumanica, na protestu pod geslom "Pet do dvanaest za Lim".

"Dali smo danas dobar primer kako je moguća dobra pogranična saradnja građana i nevladinih organizacija po pitanju zaštite reke Lim. Nadamo se da će to rezultirati odbranom Lima od najavljene gradnje dve brane u njenom toku kroz opštinu Prijepolje i neposredno uz granicu Crne Gore", rekao je novinarima predsednik NVO Euromost iz Bijelog Polja Alem Mekić.
Na protestnom skupu je rečeno da će se zatražiti reakcija međunarodnih ekoloških i drugih institucija od kojih se očekuje puna pomoć kako bi se zaustavile aktivnosti vezane za izgradnju brana.
Protestni skup "Pet do dvanaest" organizovan je povodom Međunarodnog dana borbe protiv visokih brana, a povod su pripreme kanadske kompanije REV za gradnju dve hidroelektrane na Limu ukupne snage 58 megavata.

Sve više problema zbog deponije na Vasovim vodama: Smeće plovi ka Limu

2013 03 14 CGO T STR xx V01 Z BA DEPONIJA 1 300x168 Sve više problema zbog deponije na Vasovim vodama: Smeće plovi ka Limu.Sve više problema zbog deponije na Vasovim vodama: Smeće plovi ka Limu

FOTO:

clip_image002clip_image004clip_image006clip_image008clip_image010clip_image012

clip_image014clip_image016

clip_image018clip_image006[1]

clip_image020clip_image022

clip_image024

lim1

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

NVO »EUROMOST«

Bjelo polje

Jesenice: 09.03.2013

Predmet: Pismo podpore

Zbog organizacijskih razloga nismo u mogučnosti doći 15.03.2013 na vaš prosvjedeni skup protiv izgradnje visokih brana na Limu. Razumijemo vašu uznemirenost, jer sa istim žarom kao i vi, čitava naša međunarodna organizacija, branimo sve rjeke od sličnog zla.

Iako je 21 stoleće u kojem se i vaša zemlja priprema na ulazak u EU, vam moramo reći, da u EU nije ništa bolje u vezi sa problemima, koji su vezani na zaradu na račun prirode.

Čitava međunarona organizacija Alpe Adria Green, u koji je EUROMOST jednakopravna organizacija, uvjek je bila protiv izgradnje hidroelektrara na reki Lim, zato vas i sada čitava organizacija koja radi u 8 zemljama u Evropi, podržava u vašim nastojanjima, da zajedno učuvamo ovu ljepu rijeku Lim našim potomcima.

Predsident Alpe Adria Green international org.:

Vojko Bernard

 

clip_image002[4]

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina.

 • Share/Bookmark

JAVNA ZAHTEVA POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE “Somrak človeštva: Nemški parlament Bundestag je izglasoval, da pravica do vode ni več človekova pravica!”

clip_image002

Alpe Adria Green – international org.

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

JAVNA ZAHTEVA POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Somrak človeštva: Nemški parlament Bundestag je izglasoval, da pravica do vode ni več človekova pravica!

Z večino glasov je v nemškem parlamentu, pod pritiskom liberalnega kapitalizma, izgubljena še ena civilizacijska pridobitev.

Večina predstavnikov je dvignila roko za potrditev zakona, s katerim se pravica do vode izbriše iz temeljnih človekovih pravic. Gre za svojevrstno civilizacijsko pridobitev, ki je bila sprejeta v Združenih narodih po II. Svetovni vojni.

V AAG menimo, da je to začetek konca civilizacije, kakršno poznamo. Mislimo, da bo po vsem tem jasno, da je tudi znani Zakon o strateških investicijah samo en del diaboličnega načrta, kako podrediti tiste, ki plačujejo veliko večino evropskih vlad, torej svojih podložnikov.

Menimo, da je sedaj vsem Vam jasno, zakaj bodo vsi navadni in nepomembni evro-parlamentarci imeli osem tisoč evrov plače in povrnjene vse ostale stroške. Niso še prišli v pekel, čeprav so prvi pred vrati.

Oni so pred vrati pekla, mi smo pa že v njem. Slovenija je podpisala EU direktivo, ki nam jemlje osnovno pravico – vodo. Če sedaj ne boste ukrepali, katera bo naslednja pravica, ki bi nam bila odvzeta, morda čisti zrak, za katerega že pripravljate katastrofalno zakonodajo, ki bo povečala število obolelih za rakom? Tudi tu ste dovolili, da v pripravi zakonodaje upošteva samo interes lobijev, ki hrepenijo samo po večjem dobičku, za človeka pa vam ni mar. Tisti, ki tega ne bi smeli dovoliti, so (ste) dobro plačani in se nočejo (nočete) odreči svojim privilegijem, da odvzamejo (te) ljudem (TUDI VAŠIM OTROKOM) osnovne človeške pravice. Niti se ne vprašajo(te), kako bodo brezposelnih ljudi in ljudi z najnižjimi prihodki sploh preživeli, če se niti odžejati ne bodo mogli?

V ALPE ADRIA GREEN ZAHTEVAMO OD VAS POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE, DA SPREJMETE USTREZNO ZAKONODAJO, KI BO PREPREČILA IZVAJANJE EVROPSKE DIREKTIVE IN Z NJO PREPREČITE ODTUJEVANJE OSNOVNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI NAM JIH JE ODVZELO FINANČNO MINISTRSTVO V JANŠEVI VLADI IN DA USTAVITE SPREJEMANJE NEUSTREZNE ZAKONODAJE O ZRAKU, KI JE NAPISANA PO DIKTATU LOBIJEV NE PA S STRANI STROKOVNJAKOV V SODELOVANJU Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI!

ZAVEDATI SE MORATE, DA STE BILI IZVOLJENI OD LJUDI IN DA NIMATE PRAVICE LJUDEM ODVZEMATI OSNOVNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC IN Z SPREJETIMI ZAKONI OGROŽATI ZDRAVJE LJUDI!

ZA ZDRAVO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark