ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za December, 2012


AAG je podal zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za BIOELEKTRARNO KETERORGANICA NOVA d.o.o. v Bučečovcih

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 20.12.2012

Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Naprava za proizvodnjo bioplina se nahaja na lokaciji z naslovom Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo, so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka  153. člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke,

se Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in v javnem interesu na področju narave,  na podlagi prvega in četrtega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja  ter skladno z določili 82. člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko,po predvidevanjih AAG povzroča, onesnaževanje okolja večjega obsega.  

Onesnaževanje se nanaša  na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnjim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 232,1 ton vhodnih substratov na dan, od tega 122,5 ton živalskih odpadkov na dan. Predelavo bi izvajal upravljalec KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučečovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Naprava za proizvodnjo bioplina se nahaja na lokaciji z naslovom Bučenovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru.

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 15 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

V tem postopku bomo varovali pravne interese tako prizadete narave kot zlasti prebivalstva v tem prizadetem okolju.

OBRAZLOŽITEV

Strokovne  podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne.

V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje:

 1. Investitor KETERORGANICA NOVA d.o.o. , v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu KETERORGANICA NOVA d.o.o., Bučenovci 4c, 9242 Križevci pri Ljutomeru, pridobil gradbeno dovoljenje, ki ga je izdala 6.5.2010 UE LJUTOMER, št. 351-41/2010-9 v sumljivem postopku saj Odlok 2110 o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, Stran 5316, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Križevci na 27. redni seji dne 22. 3. 2006 v odstavku VI. – REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, VAROVANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, 22. Člen – Varstvo okolja pravi: »V ureditvenem območju so predvidene dejavnosti s kapacitetami, za katere v skladu z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96) ni potrebna presoja vplivov na okolje«.

V uradnem listu je jasno napisano v 2.členu: Posegi v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, so posegi v prostor, kadar gre za: pod točko: 7. plinarno ali pridobivanje in predelavo naftnih derivatov, razen proizvodnje zgolj mazivnih olj.

 1. Investitor je podpisal z vaščani naselja Bučečovci dogovor, v katerem se investitor zavezuje v 4. Točki II. Odstavka, da v proizvodnji ne bo uporabljal gnojevke, kar pa iz razpoložljive dokumentacije ne drži.
 1. Investitor, bi moral pridobiti okoljevarstveno soglasje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ker bioplinske naprave, ki delujejo na kmetijske odpadke ne potrebujejo okoljevarstveno soglasje, če toplotne energije v napravah za proizvodnjo toplote in električne energije v kolikor je manjša od 1 MW toplotne vrednosti, iz gradbenega dovoljenja pa je razvidno, da ta (te) naprave ne zadostujejo tem kriterijem.

Izvajalec mora izvesti študijo Poročilo vplivov na okolje (IPPC – Celovito preprečevanje in nadzor za onesnaževanjem) in pridobiti Okoljevarstveno soglasje od Agencije RS za okolje. Vloga mora vsebovati projekt, poročilo o presoji vplivov na okolje in revizijo presoje vplivov na okolje. Presoja vplivov na okolje je obvezna za različne posege, ki so določeni v Uredbi o vrstah posegov

v okolje, ki je predmet presoje vplivov (Ur. l. RS G 78/2006, zadnja sprememba G 32/2009) in Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo obsežne onesnaževanja okolja (Ur. l. RS G 97/2004, zadnja sprememba G 122/2007): nadzor nad onesnaževanjem okolja (mejne vrednosti za izpust emisij v zrak, vpliva na podtalnico, hrup in smrad, ravnanje in recikliranje gnoja in organskih odpadkov, varstvo narave itd.). Postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja bi moral biti pričet skupaj s pridobitvijo lokacijske informacije ali v času postopka za gradbeno dovoljenje.

 1. Potrebne in nujne so stalne meritve emisij saj mora biti zagotovljena stalna kontrola filtrov pri tako veliki bioplinarni.  Nedelovanje filtrov pomeni tudi stalno grožnjo izpusta strupenih plinov neposredno v okolico.
 1. Iz bioplinarne že sedaj odlagajo digestat in ostale odpadke na polja tudi v debelini nekaj decimetrov in s tem neposredno ogrožajo plitko ležečo podtalnico, izcedne vode pa odtekajo v vodne kanale. Ker so nekateri izlivali veliko preveč ostankov na njive, kot je to normalno, je bilo to tudi prijavljeno inšpekcijski službi
 1. Voznikom in je bilo samo naročeno na katero njivo naj peljejo, brez da bi se vpisali v evidenčno knjigo izvoza digestata –   blata  ali neustrezne surovine  iz  obrata. Transport iz bioplinarne na polja poteka večidel z traktorskimi cisternami in v nepokritih traktorskih prikolicah. V enem dnevu so po ocenah voznikov tako transportirali na njive tudi do 40 ton »odpadkov«.
 1. Transport »vložka« in »odpadkov«, ki se vršijo s težkimi tovornjaki, za bioplinarno poteka večinoma ponoči skozi vas in presega z zakonom določeno jakost zvoka v nočnem času, prav tako pa se je povečala svetlobna onesnaženost okolice.
 1. V času transportov morajo imeti prebivalci ob cesti zaprta okna in za zračenje uporabljajo električne naprave, zaradi smradu, ki prihaja iz vozil in priklopnikov le teh, ki transportirajo »odpadke« iz bioplinarne.
 1. Upravljavec nima na izpustih  predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih, temveč izključno običajni dušilec zvoka.
 1. Upravljalec uporablja živalske stranske proizvode za proizvodnjo bioplina (gnoj, klavniški odpadki …), zato bi moral upravljavec naprave pridobiti dovoljenje za predelavo odpadkov iz Veterinarske uprave RS (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta % 1774/2002 in Sveta o zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS % L273/2002). Iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja, pa ni razvidno, da bi to dovoljenje pridobil.

ZAKLJUČEK

Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA  svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo v Bučenovcih in okolici ter so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na kvaliteto življenja v Bučenovcih in okolici. 

Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilnosti pri izdaji gradbenega dovoljenja s strani UE Ljutomer in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju zavrniti, brez nadaljnje obravnave.  Dvomimo, da so bili upravljavec in odgovorni za izdajo gradbenega dovoljenja za to napravo, samo tako nestrokovni in so zgoraj navedene napake nenamensko spregledali.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:                                                    

Vojko Bernard 

Poslano:

Naslov – po priporočeni pošti

Minister za kmetijstvo in okolje g.Franc Bogovič

Protikorupcijska komisija

Priloge:

- 15x pooblastila

- Odlok o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih, Stran 5316.

- Dogovor med vaškim odborom in upravljavcem

ŠE DO 28.12.2012 NAM LAHKO NAMENITE DEL VAŠE DOHODNINE ZA NAŠE DEVANJE; DRUGAČE BO ŠLA V DRŽAVNI PRORAČUN!!! HVALA!!!

VEČ NA:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 • Share/Bookmark

Dom Zveze tabornikov Slovenije se v Ukancu – Bohinj ogreva z geosondo

20.12.2012 je podjetje Geosonda, ki član AAG iz Kranja je zagnalo v obratovanje toplotno črpalko v domu Zveze tabornikov Slovenije v Ukancu – Bohinj.

Pred tem se je taborniški objekt ogreval z rabo utekočinjenega plina. Zaradi visokih letnih obratovalnih stroškov se je vodstvo odločilo za iskanje možnosti znižanja oziroma iskanja okolju prijaznega načina. Izbirali so med možnostjo raba biomase ( sekanci ali peleti) ali toplotno črpalko z rabo energije podtalnice. Upoštevajoč, da je bil dom samo oskrben s pitno vodo iz lastne vrtine, je bila odločitev enostavna. Vodnjaška vrtina ni bila več v funkciji,ker je objekt že nekaj let oskrbovan s pitno vodo iz javne vodoskrbe.Potrebno je bilo umestiti toplotno črpalko v obstoječo kotlovnico, poskrbeti za dovod vode iz vrtine  do toplotne črpalke in speljati vodo z odvzeto energijo v ponikovalnico. Preprosto vrniti vodo v vodonosnik.

Toplotna črpalka je slovenske proizvodnje in sestavljena iz dveh THS 15 kW prilagojenih za hladnejšo podzemno vodo ( temperatura je 5/6 stopinj C ).

Za finančno konstrukcijo za investicijo je prispeval Petrol v okviru svojega razpisa za učinkovito rabo energije in del taborniki sami. S toplotno črpalko bodo taborniki zmanjšali emisije toplogrednih plinov in tudi prispevali k izpolnjevanju sprejetih obveznosti do Kyota in Evropske unije.

Ker bodo taborniki kupovali »modro energijo« za obratovanje toplotne črpalke lahko trdimo,da obratujejo brez neprijaznih emisij.

Na ta način bodo zmanjšali letne obratovalne stroške za 60 do 70%.

Pozdraviti je odločitev vodstva,ker to ni  samo korak do zmanjšanja letnih obratovalnih stroškov ampak še večji je to korak k izobraževanju mladih državljanov o možnostih rabe obnovljivih virov energije,kamor sodi energija podtalnice.

geosonda taborniki

geosonda taborniki1

 • Share/Bookmark

Pripombe AAG na javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane.

clip_image001

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,

 

Ministrtsvo za infrastrukturo in prostor

Direktorat za prostor

Langusova 4

1000 Ljubljana

Datum: 14.12.2012

Zadeva: Pripombe na javno razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za prenosni plinovod M8 Kalce – Jelšane.

Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja se prijavlja v postopek javne razgrnitve in zahteva za vključitev v nadaljne postopke.

Prijavljamo se tudi kot stranski udeleženec v postopku sprejemanja DPN omenjenega prenosnega plinovoda, še posebej v okoljevarstevnih delih postopka.

V tem postopku uveljavljamo tudi status društva , ki deluje v javnem interesu na področju varstva narave (Odločba Min.za kmet.in okolje z dne 5.12.2012 št. 215-14/2012/6-VN)

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi tamkaj živeče prebivalce, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

1. zahtevamo, da se izvede revizija smiselnosti izgradnje prenosnega plinovoda M8, kajti vnašanje novih količin zemeljskega plina za izgorevanje prinaša nove ogromne količine CO2, katerega skušamo zmanjšati z evropskimi in državnimi ukrepi in zakonodajo. Ta plinovod je proti predpisom o zmanjšanju CO2.

2. M8 plinovod je nepotreben , ker je na tem področju dovolj drugih možnosti, predvsem izkoriščanje sončne energije za ogrevanje. Zato je M8 nepotreben in škodljiv.

3. Zahtevamo, da se postopek DPN M8 plinovoda ustavi in se plinovod zavrne.

4. Investicija je škodljiva še posebej v kriznem času, česar ta postopek ne upošteva.

5. Tako smo proti vsem variantam igradnje prenosnega plinovoda M8.

6. AAG bo ukrepal tudi mednarodno in prikazal dvoličnost slovenske politike, ki namesto sistematičnega uvajanja ogrevanja na sonce ali z geotermalno energijo na področju Primorske, bogatejše s soncem, uvaja plin, ki daje CO2 pri zgorevanju, obenem pa postavlja uvajanje obnovljive sončne energije za ogrevanje v podrejen položaj.

7. Hkrati z uvajanjem novih količin plina v Sloveniji zelo zmanjšujemo možnosti za doseganje ciljnih odstotkov obnovljive energije, ki je tudi v državni zakonodaji.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

AAG PRIDOBIL STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU NARAVE

AAG je poleg statusa društva. ki deluje v javnem interesu na področju okolja, pridbil še status društva, ki deluje v javnem interesu na področju narave. 

aag - status v javnem interesu - narava

European_Eagle_Owl_fs

 • Share/Bookmark

Morske toplotne črpalke proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu

V preteklem tednu sta bralce in gledalce medijev presenetili dve zanimivi informaciji, Italjanska vlada je odprla pot k izdaji gradbenega dovoljenja za gradnjo obeh plinskih terminalov v Tržaškem zalivu vključno s pričetkom razlastitve zemljišč za različne Yxvode za transport energije. S slovenske obale pa je prišel zapis o predstavitvi toplotne črpalke z rabo energije morja. Na prezentaciji je Pomorska fakulteta iz Portoroža predstavila prvo toplotno črpalko, katera obratuje s pomočjo odvzema energije iz morja. Toplotna črpalka obratuje že deset let in ogreva ter hladi poslovni objekt fakultete na morski obali, postavili pa so jo delavci podjetja,katero se ukvarja z ogrevalnimi sistemi na obali. In sedaj tisto kar povezuje obe informaciji, obe uporabljata morje, terminali za transport in postavitev tovarne ( pretvorbo iz tekočega v plinasto stanje), toplotna črpalka pa odvzema samo delček energije,katero nosi seboj morje. In ko k temu dodamo ugotovitev, da je potrebno za izgradnjo terminalov in transport utekočinjenega plina in pretvorbo plina proizvesti tudi toplogredne imisije, se samo lahko še vprašamo, ali bo toliko manj toplogrednih imisij,kakor če bi nadaljevali z obstoječim sistemom 8 kurilno olje –brez investiranja. Zagotovo ne, pač pa terminali lahko prinašajo profit vlagateljem v investicijo, okolica in posledice pa jih ne brigajo. In sedaj k morski toplotni črpalki, res je da za svoje obratovanje porabi nekaj električne energije,katero pa lahko na obali pridelamo s pomočjo sončnih žarkov in vetra in je potem porabljena in proizvedena energija brez posledičnih toplogrednih imisij, torej okolju prijazna, predvsem pa »denarnicam« lastnikov objektov,katere je potrebno ogrevati in hladiti.

Ja hvala Pomorski fakulteti, katera nas je vse spomnila, da se je potrebno samo malo »pripogniti« in imamo potrebno energijo na dosegu roke! In še nekaj se dogaja, z vse večjo rabo lahko raste naše blagostanje ter naša suverenost!!

In za konec ob toliko energije, katero premore morje v tržaškem in koprskem zalivu , terminalov ne potrebujemo!

pl. terminal

STE ŽE PODPISALI PETICIJO PROTI PLINSKIM TERMINALOM?

TO LAHKO STORITE NA SPODNJI POVEZAVI:

http://www.ipetitions.com/petition/alpeadriagreen/

INFO: alpeadriagreen@gmail.com

 • Share/Bookmark

VELIKA PREVARA NA SLOVENSKI ZAHODNI MEJI–PLINSKI TERMINAL ŽAVLJE

VELIKA PREVARA - PL.TER.ŽAVLJE1

ARHIV PLINSKI TERMINALI: http://alpeadriagreen.wordpress.com/plinski-terminali/


PODPIŠITE PETICIJO PLINSKI TERMINALI NE HVALA: http://www.ipetitions.com/petition/alpeadriagreen/

 • Share/Bookmark

FORUM: Nove pravne dileme energetskega trga

clip_image002

Na Brdu pri Kranju je 29. novembra 2012, že tretje leto zapored potekal forum ENERGETIKA in PRAVO ‘12, katerega rdeča nit je bila letos Nove pravne dileme energetskega trga. Na forumu se je zbralo okoli 60 ključnih pravnih in energetskih strokovnjakov, sodeloval pa je tudi Božo Dukić, član UO Alpe Adria Green. Na forumu so govorili o zelo obširni pričakovani noveli energetskega zakona in javno-zasebnem partnerstvu v energetiki. Novi predlogi za spremembo energetskega zakona ga delajo čedalje bolj kompleksnega, zato je potreba po javni, strokovni obravnavi zakona velika. Forum je odlična priložnost za to, saj so tu zbrani strokovnjaki z vseh relevantnih področij.

IMG_3876

Forum je odprla Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia, ki je dejala, da je forum odlična možnost za nujno vključevanje strokovne javnosti v razpravo o energetskem zakonu, katerega javna obravnava se je po dveh tednih končala konec oktobra 2012. V prvem delu so se udeleženci seznanili z aktualnimi pravnimi vidiki nove energetske zakonodaje.

Prof. dr. Rajko Pirnat, PF, se je osredinil na problem novih predlogov energetskega zakona, saj ga delajo še manj preglednega in zmanjšujejo njegovo konsistentnost. »Bolje bi bilo, če bi energetski zakon napisali popolnoma na novo in ga ne bi spreminjali z noveo, ki je obsežnejša od obstoječega zakona,« vendar pa je dr. Pirnat dodal, da glede na to, da Slovenijo toži Evropska komisija, ni več časa za premislek, temveč je nujno hitro delovanje. Pirnat je predstavil problematiko omrežnin za uporabo omrežja, ki jo na novo uvaja novela energetskega zakona. Omrežnino morajo plačevati odjemalci in proizvajalci, vendar pa energetski zakon ne razloži dovolj dobro določenih terminov, nima niti prehodnih odločb glede tega, kako in v kolikšnem času je treba uvesti omrežnino za proizvajalce. Dr. Pirnat je govoril še o velikem problemu razmerja med SODO in sistemskimi operaterji distribucijskega sistema, saj vlada še vedno ni izvedla več aktivnosti, ki bi jih morala kot odziv na revizijsko poročilo Računskega sodišča.

IMG_3879

Julijan Fortunat z Direktorata za energijo je povedal, da je osnovni razlog za spremembo energetskega zakona tretji energetski paket EU. »V javno obravnavo novele energetskega zakona se je vključilo okoli 30 deležnikov«, ki so skupaj dali približno 300 pripomb in vprašanj. Fortunat ocenjuje, da bo energetski zakon uvrščen na redno sejo državnega zbora decembra ali januarja, po sprejetju zakona pa bo treba sprejeti še veliko podzakonskih predpisov in dopolniti več podzakonskih aktov in pozneje bo sledila še prenovitev energetskega zakona, saj bo razdeljen na najmanj štiri področne zakone. Tako bosta doseženi večja preglednost in boljša operativnost zakonov. Govoril je tudi o energetskih izkaznicah, ki bodo dobile še pomembnejšo vlogo pri označevanju energetsko učinkovitih stavb.

Maks Helbl, GEN-I, je predstavil pogled na energetsko zakonodajo skozi prizmo GEN-I, ki je prisoten na mednarodnih energetskih trgih. GEN-I namreč posluje na 17 trgih, kjer deluje z razvejeno mednarodno trgovinsko mrežo, ki vključuje že 12 hčerinskih družb in več podružnic matične družbe. Pri tako široki mednarodni prisotnosti so velik izziv za GEN-I neenotnost nacionalnih energetskih zakonodaj, nepreglednost veljavnih predpisov na ravni posameznega nacionalnega trga znotraj EU, morebitno prekrivanje pristojnosti nacionalnih organov s pristojnostmi institucij na ravni skupnosti, obveznost poročanja trgovskih podjetij, večjih odjemalcev in drugih akterjev regulatorju, uredba REMIT, neenotnost zahtev po poročanju ipd.

Prof. dr. Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut, je predstavil projekt vzpostavljanja koncepta energetskega pogodbeništva za sanacijo javnih zgradb, pri katerem podjetje za energetsko pogodbeništvo izvede energetsko sanacijo zgradbe, s čimer se bistveno zmanjša raba energije, omenjenemu podjetju pa se investicija vrača prek prihrankov. Primer je priložnost za gospodarsko rast v Sloveniji, vendar je treba na državni ravni oblikovati sistemsko rešitev za financiranje podjetij za energetsko pogodbeništvo in tudi izvesti dober pilotni projekt. V Sloveniji povpraševanje presega ponudbo. Inovacijsko-razvojni inštitut pripravlja projekt energetskega pogodbeništva za sanacijo zgradb Univerze v Ljubljani, kjer bi sredstva zagotovila Evropska investicijska banka.

Prvi del se je končal z omizjem, kjer so se razpravljavci (dr. Pirnat, Maks Helbl, Tomaž Jančar iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije) in udeleženci foruma dotaknili ureditve področja zemeljskega plina, naravovarstvene zakonodaje in njene povezave z delovanjem energetskih podjetij, omrežnih kodeksov, katerih smernice določa ACER, razpravljali pa so tudi o vzrokih, zakaj je treba podatke posredovati regulatorjem.

IMG_3880

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia, je predstavila možnosti za uporabo mediacije v energetskih sporih, kjer poleg investitorjev, dobaviteljev, predstavnikov državnih in lokalnih organov ter drugih vse pogosteje nastopajo tudi civilne pobude in okoljevarstvene organizacije. Udeleženci so spoznali več mediacijskih tehnik, ki se jih lahko uporabi pri reševanju novih pravnih dilem in se tako doseže učinkovitejše rešitve sporov.

V zadnjem delu foruma smo se posvetili javno-zasebnim partnerstvom v energetiki. O pogodbenem zagotavljanju prihrankov energije je govoril Boštjan Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, ki ocenjuje, da bodo ravno javno-zasebna partnerstva eden ključnih elementov pri doseganju cilja, da naj bi javni sektor postal zgled pri doseganju visoke ravni energetske učinkovitosti. Ferk je kot ključne prednosti javno-zasebnega partnerstva izpostavil dejstvo, da takšen model zagotavlja zaseben vir financiranja javnega projekta, omogoča tudi prenos znanja, izkušenj in tehnologij iz zasebnega v javni sektor, saj v javnem sektorju pogosto manjka ravno znanje in izkušnje.

Forum se je končal z omizjem, kjer se je Boštjanu Ferku pridružil še Božo Dukić, Geosonda – inženiring za obnovljive vire energije. Razpravljavca sta se posvetila že izvedenim primerom energetske obnove javnih zgradb, opozorila pa sta tudi na ovire pri takšnih javno-zasebnih partnerstvih, kot so preslabo razvit trg v Sloveniji in v EU, premajhno zanimanje slovenskih podjetij in drugo.

Udeleženci so bili zadovoljni z intenzivno razpravo in izrazili potrebo po več priložnostih za odprto izmenjavo strokovnih mnenj med vsemi v energetiko vključenimi deležniki in pripravljavcem zakona.

 • Share/Bookmark

OGREVANJE Z ENERGIJO MORJA

 

Morje jih greje že deset let

Fakulteta za pomorstvo in promet svoj center za usposabljanje na morju (čolnarna) že deset let greje s toploto, pridobljeno iz morja. Poleti ga s pomočjo morja hladi. Na podoben način se bo grel in hladil tudi dvorec Lanthieri, ki bo kot vir energije uporabljal reko Vipavo.

S pomočjo toplotne črpalke, ki izkorišča morsko vodo, prihranijo od 50 do 70 odstotkov električne energije, je pojasnil Peter Vidmar

Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu po zaslugi izkoriščanja toplote morja prihrani od 50 do 70 odstotkov električne energije, ki bi jo sicer morala porabiti za ogrevanje centra za usposabljanje na morju.

Iz ladij na kopno

Včeraj 06.12.2012 je bila temperatura morja 13,5 stopinje Celzija, glede na temperaturo zunanjega zraka so tako s pomočjo morske toplotne črpalke pridobili približno štiri stopinje, elektriko so uporabili le za dogrevanje. Poleti sistem deluje nasprotno, morje hladi zrak v stavbi.

“Tovrstni sistem že več desetletij uporabljajo na ladjah za gretje in hlajenje bivalnih prostorov. Kot šola, ki je neposredno povezana s pomorstvom, smo želeli tehnologijo iz morja uporabiti tudi na kopnem,” pravi Peter Vidmar, predstojnik katedre za ladijsko strojništvo na fakulteti. Tako so postavili sistem, ki že deset let edini v Sloveniji izkorišča toploto morja za ogrevanje oziroma hlajenje prostorov. V primerjavi z običajnimi toplotnimi črpalkami, ki izkoriščajo energijo zraka, pa je bolj učinkovita, saj ima voda večjo toplotno prevodnost, pojasnjuje Vidmar.

Več črpalk bi bolj vplivalo na morje

Morska toplotna črpalka nima nikakršnih izpustov toplogrednih plinov, v morje pa vrača isto vodo, ki jo je prej načrpala, le za nekaj stopinj Celzija bolj hladno (poleti se v morje vrača nekoliko bolj topla voda). Glede na to, da sistem na Fakulteti za pomorstvo in promet prečrpa približno 15 kubičnih metrov vode na uro, je njegov vpliv na morje zanemarljiv.

Glede na relativno nizke stroške vzdrževanja sistema se vrednost investicije povrne v približno sedmih letih, ocenjujejo strokovnjaki. “Podobne toplotne črpalke bi bile primerne za večino obalnih poslovnih prostorov ali gospodinjstev. Bi pa večje število naprav zahtevalo podrobnejšo študijo vplivov na morsko okolje,” dodaja Vidmar. Z velikim številom črpalk bi se ohlajale oziroma segrevale večje količine vode in preučiti bi bilo treba, kolikšen vpliv je še dopusten. Občina Piran je skupaj s partnerji iz Slovenije in Italije takšno raziskavo že poskušala izvesti, a so bili stroški previsoki in na razpisu niso uspeli. Prav tako ponudniki, ki izdelujejo in razvijajo morske toplotne črpalke, (še) niso uspeli prepričati javnih ustanov, hotelov in bolnišnic, da bi bilo tako ogrevanje oziroma hlajenje za njih bolj ugodno od ogrevanja na kurilno olje.

2012-12-06-163.jpg

Toplotna črpalka na morsko vodo je grelno hladilni sistem, ki izkorišča energijo iz morja za ogrevanje ali hlajenje objektov. Tovrstni sistemi se že več desetletij uporabljajo na ladjah za gretje in hlajenje bivalnih prostorov. Kot šola, ki je neposredno povezana s pomorstvom smo želeli tehnologijo iz morja uporabiti na kopnem. Prvi in edini tovrstni sistem v Sloveniji že 10 leto obratuje v šolskem objektu Centra za usposabljanje na morju, Fakultete za pomorstvo in promet. Morska voda se s pomočjo črpalke črpa iz globine 3 metrov ter preko toplotnega izmenjevalca vrača, z delno spremenjeno temperaturo, nazaj v morje. Spremembo temperature morja se izkorišča za hlajenje/gretje ti. kondenzatorja hladilnega/grelnega procesa, kar predstavlja črpanje energije iz morske vode. Energijo, ki jo s tem pridobimo ni predstavlja prihranek električne energije. Prednost napram klasičnim toplotnim črpalkam, ki izkoriščajo energijo iz okoliškega zraka je predvsem v toplotni izmenjavi, saj ima voda bistveno večjo toplotno prehodnost. S tem se zmanjša velikost kondenzacijske enote, ki so pri večjih objektih lahko tudi moteči element za zgradbah. Prihranek električne energije je ocenjen na 50% do 70% na leto za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času. Poleg prihranka na električni energiji pa toplotna črpalka nima nikakršnih neposrednih izpustov toplogrednih plinov v okolje. Prečrpana voda iz morja se vrača v morje z minimalno temperaturno razliko, ki ne presega 4 stopinj Celzija. V 10 letnem obdobju smo zabeležili tudi sprejemljive stroške obratovanja in vzdrževanja, kateri tudi upravičujejo celotno investicijo. Podobne toplotne črpalke bi bile primerne za večino obalnih poslovnih objektov ali gospodinjstev. Vsekakor pa bi večje število naprav zahtevalo podrobnejšo študijo vplivov na morsko okolje oziroma definiranje največje dopuste energije, ki jo je morsko okolje zmožno sprejeti brez občutnih vplivov. S promocijo tovrstnih sistemov želimo tudi pomorci dati svoj doprinos in izkušnje k rabi »zelene« energije.

2012-12-06-162.jpg

INFO: alpeadriagreen@gmail.com

 • Share/Bookmark

Orodja ‹ ALPE ADRIA GREEN — WordPress

Orodja ‹ ALPE ADRIA GREEN — WordPress.

 • Share/Bookmark

ITALIJANSKA VLADA DALA ZELENO LUČ IZGRADNJI PLINSKEGA TERMINALA ŽAVLJE!

Tako kot smo v Alpe Adria Green napovedali je Minister Corrado Passera v Italijanski poslanski zbornici potrdil popolno podporo plinskemu terminalu, ki ga pri Žavljah načrtuje španska družba Gas Natural

Italijanska vlada vsestransko podpira gradnjo plinskega terminala v Žavljah pri Trstu. To je 5.12.2012 v poslanski zbornici potrdil minister za gospodarski razvoj Corrado Passera v odgovoru tržaškemu poslancu Demokratske stranke Ettoreju Rosatu, ki je z ministrovim stališčem zelo nezadovoljen. Passera je povedal, da se je Italija glede uplinjevalnika izčrpno posvetovala s Slovenijo, odločala pa bo sama. Minister je dejansko potrdil pravilnost vseh dosedanjih postopkov za terminal, vključno s tistim, s katerim je krajevna servisna konferenca Furlanije-Julijske krajine podprla terminal. Občina Trst in Pokrajina sta prepričani, da je bil sklep te konference nezakonit.

Protest

V AAG še vedno čakamo odgovor na dopisa, ki smo jih poslali 29.11.2012:

JAVNI POZIV SLOVENSKI VLADI–AAG ZAHTEVA TOŽBO PROTI ITALIJI ZARADI PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

ter

Zahteva za odblokado vseh pritožb AAG S STRANI EU KOMISIJE ZA OKOLJE V ZADEVI “ŽAVLJE”

TAKO NEGATIVNI ODNOS SLOVENSKE VLADE, KOT NEGATIVNI ODNOS g.POTOČNIKA, EU KOMISARJA ZA OKOLJE, DA ZAŠČITA TAMKAJ ŽIVEČE SLOVENSKE PREBIVALCE IN NARAVO NAS NE PRESENEČATA, SAJ KLEČEPLASTVO ITALIJI V TEJ ZADEVI TRAJA ŽE ŠEST LET!

OBALA NET

6.12.2012 ob 09:50
Vita Batagelj

Ni ovir za terminal

Italijanski minister za gospodarski razvoj, Corrado Passera, je včeraj v poslanski zbornici potrdil, da italijanska vlada vsestransko podpira izgradnjo plinskega terminala v Tržaškem zalivu. Vsi pozivi županov zgornjeistrskih občin in okoljevarstvenikov pa očitno naletijo na gluha ušesa.

Corrado Passera, italijanski minister za gospodarski razvoj, je na vprašanje tržaškega poslanca Demokratske stranke,Ettora Rosata, o uplinjevalniku v Tržaškem zalivu odgovoril, da zanj ni ovir. Italija se je po besedah Passere s Slovenijo izčrpno posvetovala, odločila pa se bo sama.

Čakajo na odgovore

»Tako negativni odnos slovenske vlade kot negativni odnos EUkomisarja za okolje, Janeza Potočnika, da zaščitita tamkaj živeče slovenske prebivalce in naravo, nas ne presenečata, saj klečeplastvo Italiji v tej zadevi traja že šest let,« pa so jasni v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green, kjer še vedno čakajo na odgovore na dopisa, ki so jih poslali konec meseca novembra. Prvega so naslovili na slovensko vlado, drugega pa na resor evropske komisije za okolje.

Proti tudi župani okoliških občin

Poleg okoljevarstvenikov so se proti izgradnji terminala izrekli tudi župani občin Milje, Koper, Izola, Piran, Umag in Buje, ki so se v torek zbrali v Miljah in napovedali aktivnosti, s katerimi se bodo borili proti terminalom v Žavljah. Med njimi naj bi že ta teden pripravili enotno besedilo, o njem pa bodo (še) v tem letu odločali občinski svetniki.

Italijanska vlada še naprej podpira terminal pri Žavljah Vir / Avtor: STA

Italijanski minister za gospodarski razvoj Corrado Passera je v sredo v poslanski zbornici v odgovoru na poslansko vprašanje potrdil, da italijanska vlada vsestransko podpira gradnjo plinskega terminala v Žavljah. Passera je dodal, da se je Italija glede uplinjevalnika izčrpno posvetovala s Slovenijo, odločala pa bo sama, poroča Primorski dnevnik.

V sredo pa so se sestali tudi predstavniki t.i. tehničnega omizja o tržaškem uplinjevalniku, ki združuje neodvisne strokovnjake iz Italije in Slovenije, in tržaški občinski svetniki. V omizju so ponovno izpostavili potencialne nevarnosti projekta španskega Gas Naturala za okolje in človeka. Prav tako so ponovno poudarili, da ni bila narejena širšaanaliza vplivov soobstoja žaveljskega terminala in morebitnega terminala na morju (off-shore) v samem Tržaškem zalivu, svetnike pa pozvali k ustreznemu informiranju pristojnih ministrstev o tej problematiki, so zapisali v deželnem sindikatu gasilcev, ki sodeluje z omizjem.

V zadnjih tednih se kopičijo pozivi k zaustavitvi načrta postavitve plinskega terminala španske družbe Gas Natural v Žavljah pri Trstu. Projektu med drugim nasprotujejo tudi okoljevarstveniki iz organizacije Alpe Adria Green (AAG), ki so slovensko vlado pozvali, naj toži Italijo pred Sodiščem EU in Evropsko komisijo. Če odgovora vlade do 10. decembra ne bo, pa bodo začeli zbirati podpise za referendum.

Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so glede morebitne tožbe Italije pred dnevi za STA pojasnili le to, da so že pripravili gradivo, ki ga bo vlada obravnavala na eni od prihodnjih sej.

V torek so se v Miljah sestali tudi župani italijanskih, slovenskih in hrvaških obmejnih občin in izrazili odločno nasprotovanje umestitvi plinskih terminalov v severni Jadran.

Kljub pritožbi AAG ter občin Koper, Milje in Dolina na upravnem sodišču postopki za umestitev terminala pri Žavljah tečejo dalje. Tako je dežela Furlanija – Julijska krajina pred dnevi kljub negativnemu mnenju tržaške občine in pokrajine dala soglasje odobritvi integriranega okoljskega pooblastila za uplinjevalnik, gradnjo pa vseskozi zagovarja tudi italijanski minister za okolje Corrado Clini.

PRIMORSKI DNEVNIK četrtek, 6. decembra 2012 | 09:33 | Spet goljufija na koži Slovencev? Minister Passera: Na Krasu v zvezi z elektrovodom ne bo prišlo do razlaščanj, a »le» do uvedbe zemljiških služnosti

Plinski terminal družbe Gas natural naj bi povezali s podzemskim elektrovodom – Razlastili naj bi 311 parcel na 9 km dolgi trasi od centrale pri Padričah do Žavelj – Slovenski lastniki

Uplinjevalnik in razlastitve Italijanski minister za gospodarski razvoj Corrado Passera je v zvezi s podzemnim elektrovodom Žavlje-Padriče pojasnil, da ne gre za razlastitve zemljišč. temveč »le« za t.i. zemljiške služnosti (v it. asservimento delle aree), saj bodo zemljišča, ki bodo ohranila namembnost, potem vrnjena lastnikom. Gre za pravni detajl (vsebinsko gledano ni razlik), s katerim hoče Montijeva vlada v zvezi z elektrovodom in uplinjevalnikom obiti zaščitni zakon za Slovence, ki v 21-členu omenja razlaščanja in ne služnosti, o katerih govori Passera. Minister je potrdil, da so postopki za podzemni elektrovod, ki je vezan na kopenski uplinjevalnik, že stekli, o čemer je bila zainteresirana javnost primerno obveščena. V dnevnikih Messaggero Veneto in La Stampa, ki izhajata v Vidmu in v Turinu, ne pa v Primorskem dnevniku in Piccolu, ki ju berejo na Tržaškem.

Več v tiskani izdaji Primorskega dnevnika

Rim vztraja pri gradnji žaveljskega uplinjevalnika

TRST, 6. decembra 2012 – Stališče ministra za gospodarski razvoj Corrada Passere – Vlada hoče obiti zaščitni zakon za Slovence: Ne bo razlastitev, temveč služnosti – Rosato nezadovoljen

Minister Corrado Passera (Ansa)

Pristaniška oblast: Plinski terminal bo zaviral razvoj tržaškega pristanišča Italijanska vlada vztraja pri podpori gradnje plinskega terminala pri Žavljah. To je včeraj popoldne v poslanski zbornici jasno povedal minister za gospodarski razvoj Corrado Passera, ki ne vidi nobenih ovir za uresničitev projekta španske družbe Gas Natural, čeprav mu nasprotujejo lokalne skupnosti in vse javne uprave. Passera je v parlamentu odgovoril na vprašanje tržaškega poslanca Ettoreja Rosata, ki je upravičeno zelo nezadovoljen z ministrovim stališčem.

Zadnjo besedoima državna oblast Ni naključje, da je Passera uvodoma spomnil na razsodbo Državnega sveta, ki odločitev o uplinjevalniku prepušča Rimu, Deželi priznava le soudeležbo pri postopku. Ministrstvo sprejema v vednost sklep lokalne servisne konference v prid terminalu (deželni funkcionarji so na njej preglasovali Pokrajino in Občino Trst) in tudi nasprotovanje krajevnih uprav, ki pa po ministrovih besedah ne bo pogojevalo vladno odločitev. Vlada čaka na odločitve državne servisne konference, ki je prvič zasedala 28. novembra ob odsotnosti zastopnikov Furlanije-Julijske krajine. Bil pa je navzoč predstavnik družbe Gas Natural, ki ima pravico do prisotnosti na konferenci, ne sme pa vplivati na njeno usmeritev. Passera je glede na lokalno konferenco poudaril, da na njej ne prevladuje večinsko mnenje, pač pa stališče pomembnejših ustanov, ki je v tem primeru Dežela.

Rim noče imeti težavs slovensko manjšino Minister je v zvezi s podzemnim elektrovodom Žavlje-Padriče pojasnil, da ne gre za razlastitve zemljišč. temveč le za t.i. služnosti (v it. asservimento delle aree), saj bodo zemljišča, ki bodo ohranila namembnost, potem vrnjena lastnikom. Gre za pravni detajl (vsebinsko gledano ni razlik), s katerim hoče Montijeva vlada obiti zaščitni zakon za Slovence, ki v 21-členu omenja razlaščanja in ne služnosti, o katerih govori Passera. Minister je potrdil, da so postopki za elektrovod, ki je vezan na kopenski uplinjevalnik, že stekli, o čemer je bila zainteresirana javnost primerno obveščena. V časopisih, ki izhajata v Vidmu in v Turinu, ne pa v obeh dnevnikih, ki ju berejo na Tržaškem.

»S Slovenijo smo se o vsem posvetovali« Passera je Rosatu, ki ga je spraševal o odnosih s Slovenijo, odgovoril, da je bilo posvetovanje s sosednjo državo »široko in poglobljeno«. Italijansko ministrstvo za okolje je sorodnemu slovenskemu ministrstvu poslalo vso dokumentacijo na osnovi postopka, ki ga določa konvencija ESPOO o čezmejnih vplivih infrastruktur, kot je uplinjevalnik. Slovensko ministrstvo, je poudaril Passera, je ob več priložnostih posredovalo Italiji svoje ocene in pripombe glede žaveljskega načrta. Ob tem pa minister ni pojasnil, če je Rim slovenske predloge in pripombe sploh upošteval. Minister je tudi navedel stališča Državnega plovnega registra in tržaškega pristaniškega poveljstva, da je treba ladje za prevoz plina enačiti z naftnimi tankerji, ki v Trstu ne predstavljajo problema. Za Rim ni torej nobenih ne formalnih in niti vsebinskih ovir za ustavitev postopka za žaveljskih plinski terminal.

 • Share/Bookmark