ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

Arhiv za November, 2012


GEOSONDA d.o.o.–DONATOR AAG

 

Sistem geosonda je sistem ogrevanja in hlajenja objektov, ki kot vir energije uporablja geotermalno energijo.

Sistem geosonda sestavlja:

 • globoka vrtina ( od 60 do 140 m ),
 • sistem cevi ( geosonda ), v katerih je medij, ki odvzema toploto zemljini pozimi, poleti pa odvečno toploto iz ogrevalno-hladilnega sistema odvaja v zemljo,
 • toplotna črpalka, ki pozimi temperaturo dvigne na nivo, ki je potreben za ogrevanje.

Prednosti sistema geosonda ocenjujemo predvsem z dveh vidikov:


1. Ekološki vidik

Z ekološkega vidika sistem geosonda prispeva k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj so edine emisije, ki so pri sistemu prisotne, tiste, ki jih povzročimo s pridobivanjem električne energije, ki jo potrebujemo za pogon kompresorja.
Če primerjamo emisije CO2 na kWh pridobljene toplotne energije po energentih, dobimo naslednje rezultate:

 • elektrika 0,4400 kg CO2/kWh,
 • kurilno olje 0,3126 kg CO2/kWh,
 • zemeljski plin 0,2440 kg CO2/kWh,
 • sistem geosonda 0,1109 kg CO2/kWh.

Iz navedenega ugotovimo, da s sistemom geosonda zmanjšamo emisije CO2 od 0,1331 do 0,3291 kg na kWh pridobljene toplotne energije.

2. Ekonomski vidik

Z ekonomskega vidika je prednost sistema geosonda predvsem v tem, da

 • grejemo in hladimo z enim sistemom,
 • prihranimo prostor za skladiščenje energenta,
 • ogrevanje rešujemo individualno in ni potrebne nobene infrastrukture,
 • prihranek pri stroških ogrevanja in hlajenja do 80%.

Edini argument v škodo sistema geosonda je višina investicije, ki je za 20 do 40% višja od investicije v klasično gretje in hlajenje. Vendar se razlika v višini investicije že v nekaj letih pokrije s prihrankom stroškov energije za ogrevanje in hlajenje.
Prepričani smo, da so že samo naštete prednosti sistema GEOSONDA dovolj, da ugotovimo, da je sistem odlična rešitev za ogrevanje in hlajenje objektov in da je primeren za široko porabo.

Delovanje toplotne črpalke

Toplotna črpalka deluje z enako tehniko kot hladilnik, samo uporaba je obratna. Hladilnik odvzema toploto živilom v notranjosti in jo prek lamel na zadnji strani oddaja v prostor. Toplotna črpalka pa oddaja v prostor toploto, ki jo odvzema okolici. Črpalka deluje tako po čisto enostavnih fizikalnih zakonih. Toplota, ki je energija, prehaja samo iz telesa oz. medija, ki ima višjo temperaturo, na telo oz. medij, ki ima nižjo temperaturo. Toplota iz toplotne črpalke je rezultat termodinamičnega procesa in ne izgorevanja.
Sistem toplotne črpalke deluje krožno, cevni krog je nepredušno zaprt, edini gibljivi del je kompresor. Potrebujemo še medij oziroma hladivo, to je posebna tekočina, ki se začne spreminjati v paro že pri temperaturah, veliko nižjih od 0°C. Pri višji temperaturi in tlaku pa kondenzira in oddaja kondenzacijsko toploto.
Kompresor z gibanjem bata poganja hladivo skozi cevi, v katerih se na enem mestu nahaja zožen prehod, z drobno luknjico. Na drugi, izstopni strani se hladivo pod pritiskom razprši v meglo. Ta oblak megle je zelo hladen in začne dobesedno srkati toploto iz okolice.

Pri tem se malo segreje, takoj nato medij zajame bat kompresorja in ga začne pod visokim tlakom potiskati v drugi del toplotne črpalke v kondenzator.
Vroči plin se zaradi pritiska nato utekočini in se pretvori v tekoče stanje. Toploto tega dela toplotne črpalke nato z vodo odvzamemo in pošljemo v domače ogrevanje.

Bistveno je to, da nam sistem toplotne črpalke vrne več toplotne energije, kot smo jo vložili v delo kompresorja. Razmerje med pridobljeno toplotno energijo na kondenzatorju in vloženim delom na kompresorju imenujemo grelno število. Sodobne črpalke lahko teoretično dosežejo število 5. Tako na primer iz 1 kWh električne energije nastane 5 kWh toplotne energije.

Sistem zajema zraka za ogrevanje objektov in sanitarne vode imenujemo zrak/voda. Zrak je najbolj podvržen nihanjem temperature, zato je tudi izkoristek nekoliko slabši. Temperatura zraka je močno odvisna od letnih časov. V poletnem času so zelo ugodni pogoji za ogrevanje sanitarne vode, saj je temperatura prvotnega vira – zraka – visoka. Manj ugodna, toda še vedno sprejemljiva za ogrevanje objektov, je zimska temperatura zraka v krajih z milimi zimami (Primorska). Tudi v krajih s celinskim podnebjem se vgrajujejo toplotne črpalke zrak/voda, toda njihov izkoristek je v zimskem času močno zmanjšan.
Toplotne črpalke na zrak se v splošnem uporabljajo samo za ogrevanje. S stranskim produktom procesa ogrevanja – ohlajenim zrakom, pa je možno hladiti prostor, v katerem je toplotna črpalka nameščena.

Podtalnica nam nudi najboljše pogoje za delovanje toplotne črpalke, saj ima od vseh virov voda celoletno konstantno temperaturo od 8-12 °C, kar posledično prinaša tudi višja grelna števila in nižje stroške delovanja.
Če želimo izkoriščati toploto podtalnice, moramo obvezno narediti dve vrtini (vodnjaka). Globina vrtine za družinsko hišo je običajno od 10 do 20 m. Iz prvega, črpalnega, potopna črpalka črpa podzemno vodo na površje. Podtalnica, ki se vodi preko uparjalnika toplotne črpalke, se pri tem ohladi za 4 -5 °C. Preko ponikovalnega vodnjaka se podtalnica ponovno vrača nazaj v zemljo. Razdalja med črpalnim in ponikovalnim vodnjakom bi morala znašati minimalno 10 – 15 m.

Po izvrtanju se v vrtino vgradijo polne in filtrske cevi, slednje v delu vodonosne plasti. Cevi so narejene iz umetnih mas ali iz nerjavečega jekla. Tu se pojavi še ena bistvena razlika: pri rabi energije podzemnih voda govorimo o odprtem sistemu, pri rabi energiji zemlje pa govorimo o zaprtem sistemu.
Okolju je zato bolj primeren in varen zaprti sistem, imenovan »sistem geosonda«.

Pri ogrevanju odvzema toplotna črpalka toploto okolju in jo na višjem temperaturnem nivoju oddaja v prostor. Za potrebe hlajenja prostora pa se proces obrne. Toplotna črpalka ohlaja prostor, prevzeto toploto pa vrača v okolje.

Pasivno hlajenje

V času visokih temperatur sta zemeljski izmenjevalec ali podtalnica vedno hladnejša, zato prostore hladimo samo z delovanjem obtočnih črpalk. Pri tem kompresor toplotne črpalke ne deluje (je pasiven). Ohlajeno vodo vodimo skozi sistem talnega ali stenskega hlajenja (pozimi gretja), pri tem moramo biti pozorni, da temperatura hladnih površin ne sme pasti pod točko rosišča. Poraba energije je primerljiva s porabo nekaj električnih žarnic.

Aktivno hlajenje
Pri aktivnem hlajenju toplotna črpalka deluje v reverzibilnem načinu (kompresor obratuje). Medij v ohlajevalnem krogotoku se aktivno ohlaja. Izvor toplote sedaj prevzame vlogo ponora, kar dodatno izboljša učinek hlajenja toplotne črpalke. toplotna črpalka deluje »reverzibilno«, pri čemer sta ogrevalni in hladilni sistem zajeta v eni napravi, kar je z energijskega vidika najprimernejša rešitev. Med hlajenjem je vključen kompresor.

Nesporno je možno na vsaki lokaciji pridobivati – rabiti energijo zemlje. Že 10 m pod površjem je temperatura kamnin konstantna in znaša približno 10 °C. V povprečju se vsakih nadaljnjih 33 m globine zviša za 1 °C.
Temperatura okrog 10 °C zadostuje za hlajenje, za ogrevanje pa predstavlja visoko podlago, ki jo je treba nadgraditi. Sistem rabe geotermalne energije z vertikalnim zemeljskim zbiralnikom tvorita vertikalna vrtina z vstavljeno geosondo in toplotna črpalka. Toplotna črpalka omogoča prenos toplote s področja nižje temperature na področje višje temperature.

Gre za zaprt sistem, pri katerem v zemljo izvrtamo vrtine, navadno globoke med 80 in 150 m. Premer vrtine je običajno med 115 – 140 mm. V vrtino se vgradijo 4 polietilenske (PE) HD-PE U – cevi iz umetne mase. Material, iz katerega so cevi, zagotavlja dobro izmenjavo toplote in je odporen na tlak, vlago, glodavce in mikroorganizme. Ta material, ki je že več let preizkušen pri plinskih ceveh, kaže na skorajda neomejeno življenjsko dobo. V eno vrtino se vgradijo štiri takšne cevi, po dve dovodni in odvodni.

Izvrtina, v katero je vstavljena dvojna U cev se zapolni s posebno cementno mešanico, ki ima visoko toplotno prevodnost. V globini zemlje se medij segreje, na površju mediju toplotna črpalka odvzame cca 4 – 5˙C in tako ohlajeno vodo s pomočjo obtočnih črpalk spet vrne v globino. V primeru večjega števila vgrajenih geosond je potrebno le-te povezati s posebnim zbiralnikom v zbirnem jašku.

Globina vrtanja oziroma število vrtin pri sistemu geosonda je odvisno od toplotnih potreb objekta (izraženih v kW), moči predvidene toplotne črpalke ter od toplotne prevodnosti kamnin (sedimenta). Bolj, kot so kamnine prevodne, večjo energetsko izdatnost je pričakovati. V večini primerov se vrednost odvzema toplote podaja za 1800 ur delovanja sistema na leto.

Povprečne vrednosti energijske izdatnosti kamnin
lahko opredelimo v naslednje skupine:

Vrsta kamnine Energetska izdatnost

[W/m]

prod, suh pesek, glina – slaba sestava
20 do 30 W/m

glina, lapor in konglomerati – povprečna sestava
30 do 50 W/m

apnenec, magmati, gnajs – dobra sestavo
50 do 80 W/m

trde kamnine in tla s podtalnico
80 do 100 W/m

Garancija
 • rudarska dela 10 let (izvajalec),
 • geosonda 50 let (proizvajalec),
 • toplotna črpalka 2 leti (proizvajalec) – pričakovana življenjska doba je 20 -25 let,
 • montažna dela 2 leti (izvajalec); enkrat letno je priporočljivo sistem servisirati, predvsem zaradi predvsem zaradi kontrole hladilne tekočine v toplotni črpalki.
Rok izvedbe
 • pričetek del po dogovoru z naročnikom,
 • izvedba vrtanja 1-2 dni za posamezno vrtino,
 • povezave geosonda – toplotna postaja 1-2 dni (v primeru
  ene vrtine),
 • montaža toplotne opreme 2-3 dni.
Prednosti izrabe zemlje kot vira toplote:
 • konstantna temperatura toplotnega vira tekom celega leta,
 • okolje nam podari 75% potrebne energije za ogrevanje, možnost hlajenja poleti,
 • ekološki način ogrevanja – ni izpustov CO2 in drugih emisij, bistveno nižji stroški ogrevanja v primerjavi z rabo fosilnih goriv,
 • vgradnja geosond in nakup toplotne črpalke je priporočen in delno subvencioniran s strani države,
 • izvedba vrtin je možna praktično povsod,
 • malo potrebnega prostora za izvedbo vrtin,
 • ne potrebujemo dimniških napeljav,
 • toplotna črpalka zasede malo prostora,
 • toplotna črpalka je enostavna za upravljanje in uporabo,
 • življenjska doba (garancija) na geosonde je 50 let!
 • tiho delovanje toplotne črpalke,
 • kakovosten, varen, čist in varčen sistem,
 • absolutno prepričljiv sistem.

Storitve, ki jih nudi podjetje Geosonda

Splošne storitve
 • celovita rešitev zajema obnovljivih virov,
 • opredelitev toplotnih potreb objekta,
 • izdelava strojnega projekta,
 • svetovanje pri financiranju,
 • ureditev dokumentacije za pridobitev ekološkega kredita in subvencij.
Sistem z rabo energije zemlje:
 • priprava rudarskega projekta, če je ta zahtevan,
 • izdelava in cevitev vrtine,
 • izvedba povezav od vrtine do toplotne postaje,
 • vgradnja toplotne črpalke in zagon sistema.
Sistem z rabo podtalnice:
 • izdelava hidrogeoloških osnov,
 • izdelava in cevitev vrtine, vgradnja potopne črpalke,
 • izvedba črpalnega preizkusa,
 • izdelava hidrogeološkega poročila za pridobitev dovoljenja za rabo podzemnih voda,
 • vgradnja toplotne črpalke in zagon sistema.

Informacije: alpeadriagreen@gmail.com

 • Share/Bookmark

Ustna obravnava–ARSO– Primer: Slovenska Industrija Apna

image

image

 • Share/Bookmark

AAG podala zahtevo za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno – Sobentici

clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice,

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Agencija Republike Slovenije za okolje

Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Datum: 14.11.2012

Zadeva: Zahteva za vključitev v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprošenega na zahtevo stranke BIOPLIN VARGAZON d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer, ki jo po pooblastilu direktorja Mirana Vargazona zastopa pooblaščenec Geateh, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana

Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabite osebe, ki na območju, na katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi ali premoženje ljudi, stalno prebivajo so solastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in na podlagi 1. in 4. odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja tudi nevladne organizacije, da se podajo mnenje o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopke.

Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, se na podlagi prvega in četrtega odstavka 153 člena Zakona o varstvu okolja ter skladno z določili 82 člena Zakona o varstvu okolja prijavlja v postopek izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča, po predvidevanjih AAG, onesnaževanje okolja večjega obsega.

Onesnaževanje se nanaša na predelavo nenevarnih odpadkov iz preglednice 7 (iz osnutka okoljevarstvenega dovoljenja), vključno z napravami, kjer se odpadki živalskega in skladiščijo ali obdelujejo pred nadaljnim odstranjevanjem ali predelavo z zmogljivostjo predelave v skupni količini 101,9 ton na dan ton odpadkov živalskega izvora na dan, ki bi ga izvajal – upravljavc BIOPLIN VARGAZON, d.o.o., Pristava 5, 9240 Ljutomer, ki ga po pooblastilu direktorja Vargazon Marina zastopa Geateh d.o.o., Opekarska 11, 1000 Ljubljana.

Kot stranski udeleženec v postopku pridobivanja dovoljenja, bomo zastopali tudi 36 tamkaj živečih prebivalcev, ki so člani AAG ali podporniki AAG.

OBRAZLOŽITEV

Strokovne podlage, po katerih so bili izdelani vplivi na okolje, so nestrokovne in zameglijo realno stanje, ki bo nastalo z zagonom bioplinarne. Iz okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da živalskih trupel ne bodo predelovali, bioplinarna pa pade v to kategorijo zaradi gnojevke.

V zgoraj navedenem osnutku okoljevarstvenega dovoljenja smo zabeležili več nepravilnosti ki odražajo dejansko stanje, saj omenjena bioplinarna že dlje časa obratuje:

Investitor BIOPLIN VARGAZON, d.o.o., v nadaljnjem tekstu Investitor, je pred postopkom pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo na naslovu Sobentici 43, 2281 Markovci navedel na 21 strani, da ima obrat napravo: »naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja tri kontejnerje z kogeneracijo in baklami (N20, N21, N22 ). Vsaka kogeneracija je vgrajena v svojem kontejnerju. Kogeneratorji so 4-taktni motorji, tip TCG 2020 V12 trockene Abgasrohre, moč motorja 1235 KW, vhodna toplotna moč generatorja 1200KW,……« , vendar take naprave ni na tem naslovu in je osnutek oz. predlog za okoljevarstveno dovoljenje mogoče napisan za kako drug obrat, ki stoji na drugi lokaciji. Upravljavec bioplinarne na tem naslovu ima dejansko postavljena samo dva kogeneratorja. Srednji kogenerator je samo prazen make-up kontejner brez vgrajenega SPTE modula.

Osnutek okoljevarstvenega dovoljenja je torej zavajajoč in napačen.

Upravljavec nima na izpustu Z1 in Z3 predvidene ustrezne tehnološke rešitve, ki bi zagotavljala dopustne emisijske vrednosti znotraj zakonsko dovoljenih ampak izključno običajni dušilec zvoka.

Upravljavec že v poskusnem obratovanju krši postopke vestnega ravnanja z za človeka in okolje nevarnimi in toksičnimi snovmi ter mikroorganizmi. Zato lahko upravičeno pričakujemo nadaljevanje takšne prakse v prihodnje. (Priloge VURS-a, prisotnost Salmonele v vsakem vzorčenju. Uporaba takšnega pregnitega blata na površinah farme Sobetinci in brezplačno dajejo okoliškim kmetom je zaradi povzročitve splošne nevarnosti možne zastrupitve večjega obsega najmanj kriminalno dejanje.

Obstoječa bioplinarna na zgoraj navedeni lokaciji, že sedaj krši okoljsko in

zdravstveno zakonodajo, saj ne vodi evidenčne knjige izvoza digestata –

blata ali neustrezne surovine iz obrata. Ta digestat – blato ali sorovino

( brezplačno) vozijo iz obrata tudi okoliški kmetje, na njive. V AAG ne

razpolagamo z podatkom kaj so vozili in kam so odlagali drugi prevozniki.

Iz pisne izjave zaposlenega v tej bioplinarni so se (prepis iz dopisa):

- v bioplinarno večkrat pripeljala kokošja jajca na uničenje podjetja Jata

Ljubljana (razbita v plastičnih sodih v tekočenm stanju)

klavniški odpadki (goveje in svinsko črevesje-nezmleto, v celotnem stanju) v tekočem stanju iz Avstrijskih klavnic )

iz Italije se je vozil kokošji gnoj, ki je povzročil bakterijsko neravnovesje in bioplinarna ni delovala, kot bi morala in tega gnoja več niso vozili notri (trajalo približno dva meseca) – se ni obneslo

Emisije, imisije in odpadki torej lahko predstavljajo splošno nevarnost za okoliške prebivalce.

ZAKLJUČEK

Alpe Adria Green zastopa pri tej ZAHTEVI ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA svoje člane ter podpornike AAG, ki živijo v Sobetincih in okolici in so že sedaj zaradi delovanja bioplinarne izpostavljeni negativnim vplivom na okolje, ki posledično ogrožajo zdravje prebivalcev. Poleg tega pa ti negativni vplivi, ki jih povzroča bioplinarna močno vplivajo na kvaliteto življenja v Sobetincih in okolici.

Prošnja za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, se mora zaradi nepravilno podanega dejanskega stanja, postopkov v teku in zaradi same varnosti in varovanja ljudi in narave na tem področju zavrniti, brez nadalje obravnave. Dvomimo, da sta bila upravljavec in pripravljavec tega okoljevarstvenega dovoljenja samo nestrokovna in sta zgoraj navedene napake spregledala. Tretji manjkajoči kogenerator predstavlja kaj več kot samo napako.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Priloge:

36x pooblastila

Dopis inšpektoratu RS – podružnica Maribor

informacije javnega značaja:
- poročilo o preskušanju z dne 26.10.2012, št. IHŽ-12/3071
- poročilo o preskušanju z dne 19.10.2012, št. IHŽ-12/3070

Bioplinska elektrarna deluje v Sobetincih že poldrugo leto.

Simbolična slika

 • Share/Bookmark

OGREVANJE JAVNIH OBJEKTOV

Zadeva : Ogrevanje javnih objektov – nezainteresiranost ravnateljev šol in direktorjev javnih ustanov ter zavodov za zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov

V preteklem mesecu smo z sodelovanjem podjetja Geosonda iz Kranja, ki strokovno sodeluje z AAG, razposlali na naslove ravnateljev osnovnih šol, kakor tudi na naslove županov slovenskih občin promocijsko razglednico podružnične osnovne šole iz Hruševja v okolici Postojne, kot prvi šolski objekt, ogrevan z geotermalno energijo ( v prilogi pošiljamo vzorec). Od 700 poslanih razglednic smo dočakali samo dva odziva na našo pošiljko.

Ob vsesplošnem pozivanju k varčevanju, lahko samo ugotavljamo, da naše ravnatelje osnovnih šol in župane ne zanima zmanjšanje izpustov CO2 v ozraje ter zmanjševanje lastnih letnih obratovalnih stroškov ( energetska obnova javnih objektov z obveznim prehodom na trajni energetski vir v javno zasebnem partnerstvu ), kar znamo izvesti v Sloveniji z domačim materialom, pač pa nam je domnevati, da jim je pomembnejša lastna eksistenca kakor pa dobrobit v korist davkoplačevalcev.

Poznamo dejstvo, da so sicer osnovne šole v pristojnosti občin, vendar pa so krovno za to zadolžena posamezna ministrstva oziroma vlada RS.

Z namenom, da bi morda na ta način malo zmanjšali boleče reze odpuščanja delavcev in vzpodbudili ravnatelje ter direktorje javnih ustanov in zavodov vsaj k pričetku razmišljanja o pričetku varčevanja tudi na energetskem področju, vas prosimo, da v imenu prihodnosti naših otrok pričnete ogrevati objekte, ki so v državni ali občinski lasti z obnovljivimi viri energije. Z veseljem pa vašim strokovnim službam predstavimo nekaj izvedenih projektov v Sloveniji, vključno s predlogom finansiranja v javno zasebnem partnerstvu, razvitem namensko za finansiranje projektov energetske obnove objektov v upravljanju lokalnih skupnosti.

V upravljanju občin je cca 3000 javnih objektov ( OŠ s podružnicami, vrtci in razne druge inštitucije ter kulturni domovi ) kar pomeni letni strošek za nabavo fosilnega energenta več, kakor 30 miljonov eur, če pa prištejemo še vse objekte v lasti države, pa ta ti stroški zletijo v višave.

prva šola ogrevana z GEOSONDO v sloveniji

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Poslano po e-pošti: – Kabinet predsednika vlade RS,- Vlada RS

image

image

clip_image002

Datum: 14.11.2012

Zadeva: Odgovor na dopis 010/972012/182 – Ogrevanje javnih objektov – nezainteresiranost ravnateljev šol in direktorjev javnih ustanov ter zavodov za zmanjšanje letnih obratovalnih stroškov

Spoštovani!

Predvsem se zahvaljujemo za vaš hitri odgovor s katerim pa nismo zadovoljni. Res je, da ste pripravili razpis za energetsko obnovo javnih objektov v upravljanju lokalnih skupnosti celo z možnostjo 100% sofinanciranja in je seveda v teku tudi že prvo odpiranje prispelih vlog.

Dejstvo je, da v Ljubljani, Mariboru ali Kranju ne bodo šli menjavati kotlovnice na OVE, saj je zemeljski plin (ali daljinsko ogrevanje na ZP) v tem trenutku v resnici najcenejša in za okolje najprimernejša "mestna" rešitev v velikem merilu. Seveda pa je prostor za doseganje in preseganje petinskega deleža OVE pri kotlovnicah na podeželju, izven omrežja zemeljskega plina in pri pripravi sanitarne tople vode. Potencial za izrabo OVE je ogromen, četudi ostane večina kotlovnic v javnih objektih še 20 let na zemeljski plin (ne pa na kurilno olje in UNP). Razpis MzIP pa daje 30 točk od stotih za 50 ali več % delež OVE pri oskrbi objekta s toploto. S tem vsekakor lahko pridobijo objekti, ki želijo preiti na OVE ogrevanja in imajo precejšnjo prednost pred fosilnimi rešitvami. Žal pa dajete možnost pri zamenjavah kotlov, da se vgradijo novi kotli na fosilna goriva, kar pa je nespremenljivo. Pri našem spremljanju problematike energetske obnove smo z izdelavo analiz prišli do ugotovitev, da brez pristopa k menjavi fosilnega energenta za trajni energetski vir ne bo ničesar storjenega za izvajanje obveze do EU o zmanjševanju toplogrednih in prašnih delcev imisij ter povečanju rabe trajnih energetskih virov.

Naša ( državna) obveza je 3 x 25 % do leta 2020 ! Z obstoječimi razpisnimi pogoji so prijavitelji zavedeni k obnovi ovoja objektov in sorazmernih korektur na energetskem viru! Za lažje vaše razumevanje vam podajamo naslednjo primerjavo v razmislek, ki bi jo zaenkrat uporabili v manjših mestih in naseljih: izdelati obnovo ovoja  objekta brez menjave fosilnega energenta je slabše,kakor samo menjati energetski vir za toplotni agregat. Smiselno je menjati energetski vir in izvesti obnovo ovoja objekta, saj lahko zmanjšamo letne obratovalne stroške za 60% in s prihranki v naslednjih 10 do 15 letih s prihranki pokrijemo celotno  investicijo, kar brez menjave energetskega vira ni mogoče. V ta namen je pripravljen projekt energetske obnove v Javno Zasebnem Partnerstvu, kjer je mogoče pokrivati obnovo z ustvarjenimi prihranki v bodočnosti.

Z menjavo energenta pa lahko sčasoma pristopamo k zmanjševanju imisij in povečanju rabe trajnih energetskih virov,  torej smo na poti  k izpolnjevanju sprejetih državnih obveznosti. Šolski objekt z rabo trajnega energetskega vira je tudi praktični prikaz za obiskovalce takšnega objekta v izobraževalne namene, saj pred vsemi nami kaže pot v brezogljično družbo!

Podporo naftnemu lobiju, da se trdo oklepa ustaljenih trgovskih poti za obdržanje trženja z naftnimi derivati na področju, pa dajete prav na vašem ministrstvu z takšnim nepremišljenim razpisom, ki vključuje tudi kotle na fosilna goriva.

Vsekakor pa boste morali vplivati tudi na izdelovalca metodologije izračunov energetskih prihrankov ( Institut Josef Stefan), saj tudi njegova metodologija investitorje napeljuje k rabi naftnih derivatov, ker je  ugodnejša raba naftnih derivatov upoštevajoč investicijski vložek, kakor pa raba trajnih energetskih virov s potrebnim investicijskim vložkom.

Vsi vemo, da je bila gradnja teh objektov cenovno naravnana ob takratnih cenovnih razmerjih energentov, že prejšnji energetski zakon je dopuščal višji investicijski vložek v primeru rabe okolju prijaznih tehnologij in to je ostalo v veljavi.

Poseben biser v vašem odgovoru pa je navedba preteklega razpisa namenjenega socialnim objektom. Predlagamo vam, da naredite analizo,v koliko objektih je izvedena menjava energentov? Zopet ste dali možnost projektantom, kateri se še vedno otepajo uporabe novih tehnologij, končni rezultat pri zmanjšanju toplotnih in prašnih imisij pa je ostal skoraj na prejšnjem nivoju. Nedavne analize kažejo, da so prav peči na biomaso in drva največji onesnaževalci, poleg prometa v Sloveniji.

Predvsem vam želimo sporočiti, da smo prepričani, da bi moralo biti vaše ministrstvo nosilec tehnološkega razvoja na rabi trajnih energetskih virov zaradi dolgoročnega zmanjšanja letnih obratovalnih stroškov, kakor tudi nosilec izpolnjevanja sprejetih državnih obvez. Verjeti morate, da bo nekoč prišel čas pregleda opravljenih del na državnem nivoju in bodo službe, morale »položiti račune« za  slabo opravljeno delo.

Pričakujemo, da boste ustrezno redefinirali razpisne pogoje, pri obravnavanih vlogah pa boste dali prednost tistim prijavam,katere predvidevajo menjavo energenta, ostale pa boste preprosto zavrnili!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

PS:

Žal se vam je zgodilo, da okoljski del skupnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje ne dela v sodelovanju z vašim Ministrstvom, oziroma energetski del in prihaja do takšnih lapsusov, namesto da bi prišlo do sodelovanja obeh ministrstev!!!

 • Share/Bookmark

POZIV TRŽAČANOM – “NE PLINSKI TERMINAL”

SVOBODNI TRST

Plinski terminal

7Nov

Aroganca kriminalcev zemeljskega plinskega terminala je neposredno sorazmerna z sredstvi, ki imajo na razpolago v trdovratnem poskusu (zaslužek zelo dobro motivira), da bi “enkrat za vselej” prepričali tržačane “nujnosti” namestitve terminala za ponovno uplinjevanje v nizkih vodah tržaškega zaliva pri Žavljah. Lažna prepričevalna akcija seže celo do domačih vrat.
Javier Hernandez Sinte, gospodar terminala, kot Herman Cortés http://sl.wikipedia.org/wiki/Hernan_Cortes je s svojimi conquistadores pristal v Tržaški “Eldorado” in misli, da bo so-državljane Sveva, Sabe, Joyca, Sir Richarda Francisa Burtona, Revoltelle, Borisa Pahorja, Claudija Magrisa, in drugih, – vrsta sub-ljudi podkupil z barvanimi stekli in tikatajočami urami.
Na spletu je na razpolago ogromna količina vsevrstnih podakov o plinskih terminalih in na tržaškem se o tem govori že vsaj pet let… vsekakor mislimo, da je treba opozoriti še nekaj:
1) obrati za ponovno uplinjanje so enostavno banke plina, ki končnim uporabnikom ne omogočajo niti centa ugodnosti ter so kot vse banke, kriminalne družbe. Že dobava zemeljskega plina preko cevovodov iz Rusije in Severne Afrike daleč presega sodobno povpraševanje.
2) Obrati za ponovno uplinjevanje pripadajo kameni dobi: že leta namreč ladje- tanker lahko izvajajo proces ponovnega uplinjevanja v globokih vodah; praktično so že same mali plavajoči terminali.
3) takovrstna naprava je zdaleč najbolj nevaren industrijski obrat. V slučaju izgube plinskega prevoznika, bi se tekoči plin razširil do deset kilometrov naokrog in bi ob prvi iskri eksplodiralo. To bi povzročilo takojšnjo pomanjkanje kisika do 50 km naokoli in sprožilo ogromen vrtinec ognja okoli 600 stopinj celzija s hitrostjo do 300 km / h!! http://cronologia.leonardo.it/storia/a1945n.htm Izredna šansa/vabilo za vsakega terorista (mali gumijasti čoln “Stinger” stane okoli 250 €).
4) Terminal bi zaposlil 60/70 stalnih delovnih mest (kot srednje / velika trgovina). Reklamno najavljenih 1.500 delovnih mest, je v resnici število 500 potrebnih delavcev, pomnoženo za 3 načrtovana leta gradnje kjer, kot ponavadi (glej gradnjo ceste grande viabilita’, porto poccolo itd.) vsa dela opravijo brezvestna podjetja , ki se poslužujejo tujih globoko podplačanih delavcev, privrženih izsiljevanju in z delavnimi pogoji kazenske kolonije.
5) Tranzit prevoznikov LNG je strel v vrat že klečečemu obsojencu- tržaškemu pristanišču, (od leta 1382 do 1918 in med letoma 1947 in 1954 naravno donavsko pristanišče in po lestvici tretje na svetu) saj (glede na slučaj), bi se morale od 500 do 3000 metrov okoli obrata zaustaviti vse pomorske dejavnosti … Italija bi s terminalom dokončno in za večno potopila tržaško pristanišče, sedaj orumenela slika slavnega pristanišča in dokončala svoje sanje (nočne more) Italijanskega Risorgimenta: Trst končno muzej na prostem v korist turistov, njihovih fotokamer in 70.000 prebivalcev …
6) Proces kloriranja, potreben za uplinjanje bi potreboval pretok 800.000 kubičnih metrov morske vode na dan, v praksi bi voda miljskega zliva dvakrat letno šla skozi ta peklenski stroj in ob smrti pristaniške oblasti, bi poginilo še vse morsko življenje v Tržaškem zalivu. Poleg tega, ista naprava v Rovigu ustvarja gnusasto rumenkasto sluz, ki bi v Trstu segla do Barkovelj …
7) Klovni na plačilnem listu upraviteljev GasNatural-a (katera, kot to javi od ZN priznano nekdanje Sodišče Russell, je naročila umor nekaterih sindikalistov v Srednji Ameriki), so se v Trstu udeležili raznih nastopov, kjer v tujem jeziku (niso pustili, da bi tolmač opravil svoje delo!!!) so dajali vse zagotovila primera in s tem preprečili vsakršno priložnost za postavljanje vprašanj …le Bassa Poropat, je na koncu enega teh”srečanj ” dejala, da je zadovoljena z odgovori GasNatural-a …
Zdaj je vse odvisno le od nas Tržačanov. Spustimo se 18 novembra na ulice, da bo gospodu Sinte jasno, da Svobodno tržaško ozemlje ne mara njegovega obrata, kot niti njegove osebne prisotnosti! Prihodnost in usoda Svobodnega tržaškega pristanišča mora takoj slediti usodi svetovnih prostih con, ki so po svoji naravi uspešna in zmožna ustvarjati neskončne možnosti za podjetja in delovna mesta. Vse to je v primerjavi z nizkimi Italijanskimi spletkami za 70 delovnih mest, drugi svet

VSE KAR JE AAG STORIL V BOJU PROTI IZGRADNJI PLINSKIH TERMINALOV V TRŽAŠKEM ZALIVU SI LAHKO OGLEDATE NA: http://alpeadriagreen.wordpress.com/plinski-terminali/

 • Share/Bookmark

V KOPRU IN TRSTU NALOŽILI NA LADJO RADIOAKTIVNE ODPADKE

nalaganje radioaktivnih odpadkovnalaganje radioaktivnih odpadkov

TRST 8.november 2012. Danska ladja SEA BIRD, ki je pred tem v luki Koper naložila naložila izrabljene radioktivne odpatke iz Avstrije, je to zgodbo ponovila na tržaškem VII pomolu. Prebivalci v Trstu kakor tudi v Kopru niso bili obveščeni o
nevarnosti ob morebitnih nesrečah in v primeru terorističnega napada. Radioaktivne odpadke bodo z ladjo prepeljali v Ameriko. Za tržaški pomol VII še vedno velja mirovni spororazum, ki je bil sprejet 1947 leta. V tem sporazumu je navedeno, da je prepovedano na tem območju razkladanje in nakladanje materiala, ki je namenjen v vojaške namene. Italija je s tem kršila sporazum, saj radioaktivni odpadki sodijo v to kategorijo!  Obe državi sta kršili tudi AARHUS- ko konvencijo! Video so posneli aktivisti GREEN ACTION – Italjanska podružnica Alpe Adria Green http://www.youtube.com/watch?v=qaAfIXb-STk&feature=em-uploademail-new

 • Share/Bookmark

40 LETNICA TERORISTIČNEGA NAPADA – Spomini na prihodnost?

Če se kdo okleva ustavit terminale, posredujem nekaj posnetkov, ki mi jih je poslal prijatelj iz Doline..nic nismo svecano obelezili 40. obletnice tega najvecjega teroristicnega podviga na slovenskem etnicnem ozemlju (Ok, sem zanemaril Cleveland, in eksplozijo terminala)..se vec, dajemo jim nove, lazje, bolj efektne mete..recimo: 1200 m od priveza ladje s 3000 Americani je na koncu pomola 2000 t kerozina (koliko ga je ze bilo potrebno za 11. september?)…Ok, 30000 Koprcanov je kolateralna skoda..

ravnokar, brez vsake zascite je na razdalji pljunca od Ankarana privezana ladja z radioaktivnimi snovmi, ki so do nje potovali z najvecjo tajnostjo, mega zascito (zakaj so po tem tako nenevarne?)..in se gunca na valovih brez enega policaja v blizini, brez nase krizarke, ki bi ji varovala bok.

Javno pismo vodji Al Khaide – Slovenska Siriana oz., po Londonu, Koper?

 

26.09.2007

Avtor: Vladimir Drobnjak, Koper in Franc Malečkar, Premančan

Domnevam, da je bil namen

atentatov izvedenih v prestolnicah držav, ki sodelujejo v vojaških operacijah v Iraku in Afganistanu, “ponazoritev” razmer, v katerih živijo prebivalci teh območij, prisiliti javno mnenje k čimprejšnji rešitvi razmer, idr. Kljub dosegi željenega cilja, kot je umik španske vojske, se stanje ne izboljšuje. Za pričakovati bi bilo širjenje vaše dejavnosti na druge sodelujoče. Naša država ima tudi vojake na teh bojiščih. Prihodnje letobo predsedovala Evropski skupnosti in zato bolj v medijski pozornosti. Vaš poseg tu bi bil zato bolj odmeven.
   Ko sva razmišljala o podobnih akcijah v bližini, sem se spomnil, da se je Trst po naključju izognili pokončanju pred 35 leti. Palestinski teroristični organizaciji je uspelo zažgati le en naftni rezervoar s prenosno vodeno raketo iztreljeno z okoliške vzpetine. Podobne skladiščne naprave so tudi v sosednjem koprskem pristanišču, s pretovorom dveh milijono v ton goriva. Na Googlovi spletni strani je moči dobiti njihove podrobne letalske posnetke, s “klikom” na modro piko pa še sliko “port_tanks”. Gre za bližnjo fotografijo cistern z nevarnimi kemikalijami, kerozinom, kurilnim oljem, v hladilnicah pa je še amonijak. Bilo je tudi že več ekoloških nesreč. Tako se je samo “božji previdnosti” za zahvaliti, da se ogljikov disulfid, ki je iztekal iz cistene lansko zimo, ni mešal z vodo. Postal bi eksploziven in bi Koper zravnal s tlemi. Zaradi vseh teh dejstev in oblikovitosti površja, bi bilo za pričakovati strogi nadzor teh objektov, od video kamer do intervencijskih enot. Nahajajo se na izlivu reke Rižane v morje.
   Pred nekaj dnevi sva želela pobrati vzorce vode za preizkus onesnaženosti. Nadejala sva se težav, ko se bosta dva bradata moža z motornim čolnom zapeljala v bližino. Namesto tega sva ga lahko nemoteno privezala in se sprehajala z velikim nahrbtnikom na ramah ter fotografiral a. Morala sva se oddaljiti šele, ko sem želel “ovekovečiti” varnostnikovo hišico. Domnevam, da bi nekdo, ki bi želel narediti škodo, to lahko storil brez težav in se umaknil.

   Zaradi tega in v skrbi za sodržavljane, vas prosim, da bi se vzdržali atentatov v edinem slovenskem pristanišču, saj bi ogrozili tiste, ki niso nič krivi. Robert Škrlj je zapisal v Primorskih novicah 24. avgusta letos: suverena je država, ki vzvode moči uporablja v korist najbogatejših, in ne ljudstvo, ki je manipulirano. Ker je to res, oblast verjetno ne bo poslušala stroke in naravovarstvenikov. Zgradila bi plinski terminal v Kopru, kljub nerešljivim varnostnim oviram. Vaši aktivisti bi torej dosegli, z malo potrpljenja, ob ugodnjih vremenskih razmerah, in enakim “vložkom”, večji “učinek”. Izkušnje Angležev, ki so sprejeli spremembo države v “zapor”, dokazujejo, da še tako dosledna kontrola ne more preprečiti akcij posemeznikov.

 

img013

 

img015

img016

img017

img018

img019

img020

 • Share/Bookmark

Podpišite peticijo za zaprtje Bioelektrarne Ilirska Bistrica

Spoštovani!

S 3. 11. 2012 je vzpostavljena spletna peticija za zaprtje bioplinarne Il. Bistrica. Prosimo, da povezavo do peticije pošljete na čim več elektronskih naslovov, delite povezano na družabnih omrežjih itd. Hkrati obveščamo, da se peticije v pisni obliki neprekinjeno zbirajo naprej. Prosimo vse, da ne podpisujejo obenem spletne in peticije v pisni obliki, saj vsaka oseba lahko šteje samo enkrat.

Prebivalci Ilirske Bistrice in okolice že nekaj let živimo v smradu, ki se širi iz Bioplinarne Ilirska Bistrica v lasti podjetja Bio Futura d.o.o. iz Trzina. V času poskusnega obratovanja bioplinarne, ki je poteklo 6. 6. 2012, se je izkazalo, da dane zaveze in obljube, na osnovi katerih je bioplinarna dobila soglasje za delovanje, niso bile izpolnjene.

PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://noveideje.ilbis.com/peticije/peticija-bioplinarna/

 

b.e. - ilirska bistrica

OBRAZLOŽITEV:

Iz bioplinarne se redno širi smrad, ki občutno zmanjšuje kvaliteto bivanja, prekinja nočni spanec, onemogoča zračenje bivalnih prostorov in spanje pri odprtih oknih, potrebno je ponovno pranje opranega perila, nekateri ljudje imajo zaradi smradu zdravstvene težave (bruhanje, slabost, glavobol), preprečuje zdravo rekreacijo na športnih objektih, uničuje posel, znižuje vrednost nepremičnin in zmanjšuje zaupanje v pristojne službe, ki izvajajo nadzor nad ustreznim delovanjem bioplinarne. Poleg smradu bioplinarna onesnažuje Reko z izlivanjem digesterskega odpadka, zaradi izliva omenjenega tekočega odpadka v kanalizacijo je večkrat prišlo tudi do zastoja delovanja Centralne čistilne naprave.

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na 10. izredni seji, 13. 9. 2012, sprejel sklep: »Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zaradi neizpolnjevanja danih zavez in obljub ter nevzdržnih življenjskih razmer v občini Ilirska Bistrica preklicuje soglasje za delovanje bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica v občini Ilirska Bistrica in zahteva, da Bio Futura d.o.o. takoj preneha z obratovanjem bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica ter da se Bio Futuri d.o.o. uporabno dovoljenje ne izda. Ta sklep se posreduje pristojnim organom z zahtevo po takojšnjem ukrepanju, ki bo zagotovilo takojšnje prenehanje delovanja bioplinske naprave (bioplinarne) Ilirska Bistrica. Ta sklep stopi v veljavo takoj.«

Bioplinarna Ilirska Bistrica krši ustavno pravico prebivalcev občine Ilirska Bistrica do čistega in zdravega okolja, zato s podpisom:
1. Podpiram zgoraj zapisani sklep občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bil sprejet na 10. izredni seji, 13. 9. 2012, in prizadevanja Civilne iniciative Nove ideje po takojšnjem prenehanju obratovanja Bioplinarne Ilirska Bistrica in njenem zaprtju;
2. Od pristojnih občinskih in državnih služb zahtevam takojšnje ukrepanje, da do izdaje uporabnega dovoljenja za Bioplinarno Ilirska Bistrica ne pride;
3. Od pristojnih služb zahtevam takojšnje ukrepanje, ki bo zagotovilo takojšnje prenehanje obratovanja Bioplinarne Ilirska Bistrica in njeno zaprtje.

CI Nove ideje

V imenu zdravja tamkajšnih prebivalcev, se vam že vnaprej zahvaljujem za podpis

Predsednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard

 • Share/Bookmark

NAMENITE DEL DOHODNINE AAG, VAŠI POTOMCI IN NARAVA VAM BODO HVALEŽNI!

AAG

AlpeAdriaGreen je mednarodna nevladna, nepolitična in neprofitna okoljevarstvena organizacija, registrirana kot ekološko usmerjeno društvo vključena v svetovno mrežo NVO TckTckTck, deluje v Italiji, Sloveniji, Hrvaškem, Makedoniji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

clip_image004


Dragi prijatelji AlpeAdriaGreen in ljubitelji narave. Vsako leto pri dohodnini odvedete del davka državi, lahko pa preusmerite ta del na naše društvo in nam pomagate še naprej uspešno delati za dobro našega okolja in narave. Vi nič ne zgubite, mi pa pridobimo 0,5% dohodnine, ki bi ga v nasprotnem primeru pridobila država. Veseli bomo vaše donacije. Vse kar morate storiti je izpolniti priložen obrazec in ga dostaviti na najbližji davčni urad ali pa izpolniti obrazec preko e-davkov (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije). Z donacijo nam boste pomagali pri nakupu aparata za merjenje onesnaženja vode

OBRAZEC ZA ZAHTEVEK DOBITE NA TEJ POVEZAVI:
http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

Naši podatki:

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239.

V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu

Prešernova 26, 4270 Jesenice, GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

Izpoljen obrazec DURS-a – ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije, vam lahko pošljemo tudi po e-pošti, če nam to sporočite  na alpeadriagreen@gmail.com

Postanite tudi vi član ALPE ADRIA GREEN – ZA EKO PRIHODNOST NAŠIH OTROK, s tem boste aktivno vplivati k varovanju okolja , to lahko storite, če kliknete povezavo: http://alpeadriagreen.wordpress.com/pristopna-izjava/ SKUPAJ BOMO MOČNEJŠI !!!

 • Share/Bookmark

MERITVE KAKOVOSTI ZRAKA V KRANJU

clip_image002

POROČILO O REZULTATIH MERITEV

KAKOVOSTI ZRAKA

»OBČINA KRANJ«

20. 10. 2012

 

 

Kazalo vsebine

1. Namen meritev…………………………………………………………………………………. ………..3

2. Splošni podatki ……………………………………………………………………. …………………4

2.1 Meteorološke razmere ….……………………. ………………………………………………4

2.2 Merilno mesto……………………………………………………………………………….. …………4

3. Opis meritev……………………………. …………………………………………………………………..4

3.1 Meritve plinov………………………..……………………………………………………………..4

3.1.1 Benzen………………………………..…..……………………………………………………..5

3.1.2 Ksilen……………………………………..……………………………………………… ……………6

3.1.3 Dušikov dioksid – dioksid……………..…………………….……………………………………. 7

3.2 Meteorološke meritve. ……………………..…….…………………………………………….8

4. Analiza meritev………………………………………………….…………………………………………..9

4.1 Kranj 20.10.2012 od 09 – 10ure……………………………………………………………….……9

5. Zaključek………………………………………….………..………………………………………………10

1. Namen meritev

Na podlagi prijave občanov, da je večkrat zaradi bližine toplarne – kogeneracije, ki kot gorivo uporablja plin je Alpe Adria Green izvedel meritve kakovosti zraka na področju » starega pokopališča« v občini Kranj

V Sloveniji, zaradi specifičnih geografskih značilnosti prevladujejo šibki vetrovi, ki lahko v okolici večjih emisijskih virov raznih industrijskih obratov povzročajo že pri majhnih emisijah visoke koncentracije zdravju ljudi in okolju nevarnih in neprijetnih onesnaževal.

Razmere s šibkimi vetrovi so pogoste tudi v občini Jesenice, kjer je prisotna metalurška industrija in z njo povezano industrijsko onesnaževanje. Poleg industrijskega onesnaženja je, tako kot drugod po Sloveniji, tudi v Občini Jesenice prisotno onesnaženje zaradi prometa in v ogrevalni sezoni onesnaževanje kurišč za ogrevanje. Ob razmerah s šibkimi vetrovi so zaradi prekrivanja imisij posameznega onesnaževalca možne povišane imisijske vrednosti onesnaževal oziroma določenih plinov, ki so stranski produkt industrije, prometa in ogrevanja.

Zaradi naštetega smo se v Alpe Adria Green odločili, da izvedemo meritve kakovosti zunanjega zraka. Namen izvajanih imisijskih in deloma meteorološki meritev z ročnima merilnima postajama CEREX in DEVIS je zagotavljanje in preverjanje kakovosti zunanjega zraka ter ugotavljanju potencialnega povzročitelja morebitnih povišanih koncentracij ciljnih plinov.

Slika 1: Ročna merilna postaja za merjenje imesij – CEREX clip_image004

2. Splošni podatki

2.1 Meteorološke razmere

V velikem delu Slovenije prevladujejo šibki vetrovi, ki so pogosti predvsem v nočnih in jutranjih urah. Šibki vetrovi so posledica geografske lege Slovenije, ki leži v zavetrju Alp. Ker je Slovenija reliefno precej hribovita dežela, hladen zrak zastaja v konkavnih reliefnih oblikah V občini Kranj pa občasno pihajo močnejši vetrovi, ki pogosto spreminjajo smer . Povišane koncentracije onesnaževal se ob močnih temperaturnih inverzija lahko pojavijo že ob majhnih emisijah škodljivih snovi.

2.2 Merilna mesta

Merilno mesto ročne okoljske merilne postaje so bila izbrana s strani občanov, ki živijo na tem področju Kranja na podlagi predvidevanj o slabši kakovosti zraka, kot je drugje na področju te občine. Pri izbiri so bile upoštevane geografske značilnosti in meteorološke razmer ter lokacijo merilnega mesta glede na znane emisijske vire.

Da je merilno mesto reprezentativno je potrebno zadostiti še meteorološkim pogojem, med katere štejemo denimo oddaljenost od prve zgradbe, oddaljenost od prometne infrastrukture, poraščenost okolice merilnega mesta, odprtost merilnega mesta v vse smeri in itd.

Natančno poznavanje imisijskih in meteoroloških razmer zahteva ponovitev meritev na istem merilnem mestu. Ročna okoljska merilna postaja lokaciji je na lokaciji ostala 60 minut. Meritve so bile izvedene v dopoldanskem času 20.10.2012.

3. Opis meritev

3.1 Meritve plinov

Zaradi industrije prisotne na območju občine Kranja, so v zunanjem zraku zaznavne povišane koncentracije ogljikovodikov. V to skupino plinov uvrščamo tudi pline benzen, toluen, etilbenzen, m&p ksilen in o ksilen.

V Alpe Adria Green uporabljamo za meritve plinov UV HOUND-a je mobilno napravo. Naprava je hitra odzivnost in zmožna merjenja določenega plina v zmesi plinov z laboratorijsko natančnostjo. Naprava je oblikovana tako, da zazna različne pline v zmesi plinov s PPB (mg/m3) natančnostjo, pri tem pa je ne ovira niti vlaga. Naprava meri koncentracije plinov na podlagi UV svetlobe. Za natančno odkrivanje in določanje količine posameznih plinov v zmesi plinov, se posamezni odtis plina primerja s kalibriranim spektrom plinov, kar zagotavlja natančne in kvalitetne rezultate meritev. Nekaj plinov in zmesi, ki jih naprava zazna:

Detekcija UV HIDROFILNIH SPOJIN:

1,3 butadien C4H6, Acetaldehid C2H4O, Akrolein C3H4O, Benzen C6H6, Ogljikov disulfid CS2, Klor Cl2,Klorov dioksid ClO2, Etil benzen C8H10, Formaldehid CH2O, Živo srebro Hg, Dušikov oksid NO, Dušikov dioksid NO2, Didušikov oksid N2O, Kisik O2, Ozon O3, Žveplov dioksid SO2, Toluen C7H8

Detekcija OGLJIKOVODIKOV:
Izopren C5H8, Naftalen C10H8, Fenol C6H5OH, Stiren C6H5C2H3, Amoniak NH3, Vodikov Sulfid H2S

Izmerjene koncentracije plinov se zapišejo v bazo podatkov, iz katere jih črpamo za nadaljnje obdelava oziroma analize v povezavi z meteorološkimi meritvami. Kombinacija meritev predstavlja analizo onesnaženja zunanjega zraka na merilnem mestu. Na podlagi spoznavanja smeri vetra in imisijskih vrednosti lahko razberemo iz katere smeri so se pojavile višje koncentracije onesnaževal in tako ugotovimo možnega povzročitelja povišanih izmerjenih imisijskih vrednosti.

Za verodostojnost in pravilnost meritev plinov z analizatorjem CEREX je bila v mesecu septembru 2012 opravljena kalibracija merilnika s strani CEREX USA.

3.1.1 Benzen Benzen ( C6H6 ) je brezbarvna tekočina, ki je zaradi svojih kemijskih in fizikalnih lastnosti pri sobni temperaturi hitro hlapljiva. Pridobiva se predvsem iz nafte in se uporablja pri proizvodnji zdravil, plastičnih mas in kot topilo pri proizvodnji barvil itd. V zakonsko omejenih količinah je benzen tudi dodatek k bencinu, zato štejemo tudi promet med vire benzena v zunanjem zraku.

V zraku je benzen prisoten večinoma v plinasti obliki. Glavni vir benzena v zunanjem zraku predstavljajo emisije iz prometa in hlapenje med transportom in distribucijo bencina. Vir emisij benzena v zrak je tudi kemična industrija, kjer uporabljajo benzen za kemično sintezo etilbenzena, fenola in drugih aromatičnih ogljikovodikov.

Zaradi kancerogenih učinkov je izpostavljenost benzenu lahko zdravju škodljiva. Dolgotrajno izpostavljanje benzenu povzroča okvare nekaterih glavnih človeških organov, npr. možganov, srca, ledvic, jeter, pljuč, posledice pa so lahko zaznavne tudi na DNK. Študije kažejo, da izpostavljenost povzroča raka, predvsem levkemijo.

V Republiki Sloveniji je v Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku ( Uradni list RS št. 52/2002 ) predpisana mejna vrednost benzena v zunanjem zraku. Letna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi znaša 5 µg/m3. Predpisani sta tudi meji za spodnji in zgornji ocenjevalni prag, ki znašata 2 in 3,5 µg/m3 .

3.1.2 Ksilen Ksilen se pojavlja v treh oblikah, in sicer kot meta ksilen, orto ksilen in para ksilen. Komercialni produkt je mešanica vseh treh izomerov in služi v kemični industriji kot topilo. Ni znano, da bi bili ksileni kancerogeni, v zadosti velikih količinah pa je možen vpliv na centralni živčni sistem.

S strani Svetovne zdravstvene organizacije priporočena mejna vrednost je 0.87 mg/ m3, mejna vrednost za neprijetne vonjave znaša 4.35 mg/ m3

3.1.3 Dušikov dioksid – dioksid Dušikov dioksid je kemična spojina s formula NO2 in eden od večih dušikovih oksidov. NO2 je vmesni produkt v industrijski sintezi dušikove(V) kisline HNO3, katere letna svetovna proizvodnja dosega več milijonov ton. Je rdečkasto rjav plin z značilnim ostrim jedkim vonjem in pomemben onesnaževalec zraka. Ima upognjeno paramagnetno molekulo s točkovno simetrijo C2V.

Dušikov dioksid je strupen pri vdihavanju. Na srečo je zaradi jedkega vonja lahko prepoznaven že pri nizkih koncentracijah, zato se tovrstnim zastrupitvam na splošno lahko izognemo. Eden od možnih virov dušikovega dioksida je kadeča dušikova kislina, ki pri temperaturi nad 0 °C samodejno sprošča NO2. Znaki zastrupitve (pljučni edem) se pojavijo nekaj ur po inhalaciji majhnega, vendar potencialno smrtnega odmerka. Nizke koncentracije plina (4 ppm) omrtvičijo voh in ustvarijo možnost za predoziranje.

Dolgotrajna izpostavljenost NO2 v koncentracijah nad 40-100 g/m3 lahko zmanjša delovanje pljuč in poveča tveganje za okvare dihalnih poti.

3.2 Meteorološke meritve

Širjenje ali disperzija snovi v zraku je proces odvisen od meteoroloških razmer. Poznavanje smeri, hitrosti vetra in turbulentnih parametrov je za opazovanje širjenja primesi v zraku ključnega pomena. Prav meteorološke spremenljivke namreč določajo smer transporta onesnaženosti ter učinkovitost mešanja in razredčevanja primesi v ozračju, ki se v odvisnosti od vremena spreminja v razmerju 1:50 in tudi več. Koncentracije primesi, tj. plinov, v zunanjem zraku, so torej zelo odvisne od meteoroloških razmer. V AAG se za meteorološke meritve uporablja mobilna postaja DAVIS, ki je neposredno priključena na računalnik.

4.Meritve

clip_image006

ATEST CEREX APARATA

clip_image008clip_image010

Meteorološke meritve

 
   
   

Kranj – »staro pokopališče«

20.10..2012

Od 9.00-10.10

Temperatura

9,7 – 10,2 st. c.

Vlažnost

62 – 75 %

Hitrost vetra

04 – 1,3 m/s

Smer Vetra

Južni/jugovzhodnik

Padavine

ne

Mesto: KRANJ

 

izmerjena

izračunana

Mejna

Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure

Formula

vrednost

vrednost

vrednost

Spojina

Spojina

PPM

mg/m3

m.v. mg/m3

Benzene

C6H6

0.000433

0.001489

0.005

clip_image012

Mesto: KRANJ

 

izmerjena

izračunana

Mejna

Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure

Formula

vrednost

vrednost

vrednost

Spojina

Spojina

PPM

mg/m3

m.v. mg/m3

Nitric Oxide

NO

0.0406

0.053648

0.1

clip_image014

Mesto: KRANJ

 

izmerjena

izračunana

Mejna

Dat.: 20.10.2012 od 9-10 ure

Formula

vrednost

vrednost

vrednost

Spojina

Spojina

PPM

mg/m3

m.v. mg/m3

o-Xylene

C8H10

0.281

1.313498

4.35

clip_image016

5. Zaključek

Analiza meritev z ročno merilno postajo CEREX je pokazala, da koncentracije plinov niso bile tako visoke, da bi presegle zakonsko predpisane mejne vrednosti in vrednosti. Hitrost vetrov je bila pod 10 m/s. Meritve, ki smo jih izvedli sicer kažejo, da je bila kakovost zraka v času ko smo izvajali meritve na lokaciji primerna, vendar pa bi morali meriti kakovost zraka na enem merilnem mestu neprestano vsaj teden dni v vsakem letnem času po enkrat. Z tem načinom bi lahko odkrili tudi ekstremne situacije, ki vplivajo na kakovost zraka. Ekremne situacije lahko povzročijo izpusti imisij iz industriskih obratov in vremenski pogoji.

clip_image018clip_image020

clip_image022

TOPLARNA – KOGENERACIJA JE PROIZVAJALA SAMO ELEKTRIKO, V MESECU NOVEMBRU, KO BO POPLARNA DELOVALA Z POLNO MOČJO, BOMO MERITVE PONOVILI. TAKRAT BOMO LAHKO OCENILI KAKŠNA JE RAZLIKA MED KO DELUJE Z POLOVIČNO OBREMENITVIJO IN POLNO OBREMENITVIJO

VEČ O MERITVA IMESIJ, KI JIH OPRAVLJA AAG, SI LAHKO PREBERETE NA: http://imisije.wordpress.com/

 • Share/Bookmark