ALPE ADRIA GREEN

Just another blog.siol.net weblog

AAG PODAL NA USTAVNO SODIŠČE POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO Uredbe o DPN OSVAD Postojna

IZJAVA ZA JAVNOST

Večina prebivalcev Počka, Bač ter prebivalcev občin na katerem leži osrednje vojaško vadbišče slovenske vojske se že dolgo ne strinjajo, da se na tem območju izvajojo vojaške aktivnosti. V lanskem letu je Vlada RS sprejela uredbo o DPN OSVAD Postojna, ki pa je bila sprejeta v nasprotju z mnenjem Ministrstva za Kmetijstvo in okolje in brez celovite presoje vplivov na okolje. Zaradi tega je Alpe Adria Green (AAG), mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu v zakonitem roku poslalo 06.03.2015 na Ustavno Sodišče

POBUDO ZA USTAVNO PRESOJO

Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014).

V AAG smo se odločili, da vložimo pobudo uredbe tudi zaradi neskladnosti z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in ZUPUDPP, neskladnosti z Uredbo o prostorskem redu Slovenije, neskladnosti in razširitvi območja DPN OSVAD Postojna, protiustavnosti ogrožanja virov oskrbe s pitno vodo, neustreznosti ukrepov varovanja voda in tal, negativnih mnenj Agencije RS za okolje ter presoje nasprotujočih javnih interesov.

V uredbi, ki jo je sprejela Slovenska Vlada na seji dne 05.03.2014 o DPN OSVAD Postojna smo ugotovili veliko neskladnosti z členi ustave RS ter drugo zakonodajo. Med drugim smo ugotovili, da uredba po naši oceni krši 72. Člen Ustave o varstvu okolja in zagotavljanju zdravega življenjskega okolja ter 74. člen Ustave, saj uredba omejuje svobodno gospodarsko pobudo, tudi daleč od samega vadišča (letališče Portorož).

Na področju zakonodaje ta uredba po naši oceni krši ali je v neskladju z zakonom, s 3. odstavkom 3. člena (namen) Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A); neusklajenost s strateško zakonodajo RS in posledično neustavnost, zato je pomembno, da se izvrševanje Uredbe o DPN OSVAD Postojna, ki predstavlja najmanj ogrožanje strateških naravnih neobnovljivih virov, kot sta prostor in pitna voda; uredba je sprejeta na podlagi zavestnega in načrtnega suspenza veljavne zakonodaje s področja varovanja okolja in voda; Nezakonitost Uredbe o DPN OSVAD Postojna (Uradni list RS št. 17/2014 z dne 07.03.2014) v smislu odsotnosti izdelave analize in presoje nasprotujočih si javnih interesov – kršenje 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) oziroma neustavnost navedene Uredbe zaradi uzakonitve prevlade javnega interesa obrambe države nad javnim interesom zagotavljanja zdravega življenjskega okolja in varovanja virov oskrbe s pitno vodo kot strateško surovino; kršitev določbe 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP-A) zaradi javnega interesa do umeščanja vojaških – obrambnih dejavnosti, brez ustrezne kompetentne odločitve o superiornosti nad ostalimi nasprotnimi javnim interesi, ter brez predstavitve posledic, ki iz te odločitve izhajajo.

Prebivalstvo je bilo zavedeno glede vplivne cone, kjer lahko pride do onesnaženja iz virov (Prašnih delcev, Nevarnih snovi, Hrupa na poligonu, Hrupa od preletov letal, Hrupa detonacij, Nevarnih plinov od požigov, Zastrupljene vode, …) Zaradi tega je kršen ZNO in ZVO, 21. Člen zakona ZLS in 138 ter 140 ustave.

Pri pripravi predloga DPN OSVAD Postojna je sodelovala tudi Agencija Republike Slovenije za okolje Iz vseh dokumentov, ki smo jih uspeli pridobiti in v katerih je izdala smernice zahteve in mnenja je razvidno, da ARSO ni nikoli podala uradnega pozitivnega mnenja k Predlogu Uredbe o DPN OSVAD Postojna.

Tamkaj živeča javnost in NVO v javnem interesu se niso mogli vključiti, kot stranski udeleženci v postopek za pridobivanje okoljevarstvenih dovoljen in soglasij, ker jim je vlada z sprejetjem odloka to preprečila. Zaradi tega je bil kršen, poleg drugih členov zakonov in ustave tudi 72.člen ustave RS in Zakon o ratifikaciji Aarhuške konvencije!

To vojaško vadbišče, se čedalje bolj uporablja za urjenje NATO čet, kot pa za urjenje Slovenske vojske, za katero naj bi bilo namenjeno. To povzroča dodatna onesnaženja vode, tal in zraka v že tako onesnaženem prostoru, ki leži tudi v NATURI 2000.

Od Ustavnega Sodišča pričakujemo, da bo pravično presodilo in razsodilo o ne-ustavnosti ali ustavnosti te uredbe.

Za zdravo in varno prihodnost naših otrok!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

FOTO AAG: SLIKE POSNETE PO VOJAŠKIH VAJAH NA POČKU – MAJ 2014 – ogled slik: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/03/06/aag-podal-na-ustavno-sodisce-pobudo-za-ustavno-presojo-uredbe-o-dpn-osvad-postojna/

Poček maj 2014-7Poček maj 2014-1Poček maj 2014-3Poček maj 2014-5Poček maj 2014-6Poček maj 2014-4Poček maj 2014-2

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA: “TISA NE HVALA!!! (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH – PODPIŠITE JO TUDI VI: VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJISTRUPDEMOKRACIJE

 • Share/Bookmark

AAG PODAL ZAHTEVO NA ARSO ZA UVEDBO POSTOPKA ZA SANACIJO OKOLJSKE ŠKODE ZA “INDUSTRIJSKO CONO LAZE” – KRANJ

AAG je 30.01.2015 podal na AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE zahtevo za uvedbo postopka za sanacijo okoljske škode v industrijski coni “LAZE” v Kranju. Okoljska škoda je bila povzročena na območju “INDUSTRIJSKE CONE LAZE”(v nadaljevanju – CONA) v Kranju s strani družb delujočih na tem področju. Družbe na tem območju so povzročile preveliko spremembo naravne in bivalne vrednote prebivalcev oziroma jih celo zdravstveno ogrožajo. Zbirna mesta za odpadni material v coni imajo neposredni in daljinski vpliv na okolje ter na njegove sestavine: tekoče vode, rake, ribe in dvoživke. Vpliv na ribe se pokaže že v strugi potoka Žabnica. Vpliv na ostale živalske vrste pa na celotnem vodo-zbirnem območju, kamor se sedaj iztekajo morebitni izpusti iz cone. Zbirališča odpadkov, negativno vplivajo na zdravje živali, ki se prihajajo hranit na njih in s tem tudi na zdravje ljudi, saj le te prihajajo v neposredni stik z okoliškimi prebivalci. Ogrožene so tako živali kakor tudi rastline na področju, do koder sega negativen vpliv cone. V neposredni bližini se nahaja tudi področje NATURA 2000, kamor sežejo tudi negativni okoljski vplivi iz cone. AAG sklepa, da enako velja za vplive na ljudi oziroma okoliške prebivalce, ki se raztezajo od območja zbiranja izcednih voda, tudi iz zbirališča kjer živijo ali gospodarijo njihovi prebivalci, lastniki, najemniki ali posestniki, prav tako pa to vodo pijejo tudi živali na tem območju. Po enakem principu delujejo tudi drugi vplivi na okolje, njihovi vplivi so vedno tudi daljinski in niso omejeni zgolj na ozko območje zbirališča odpadkov in naprave. V okolici je zaznati tudi povečanje števila muh, miši, podgan in golobov. Na tem vplivnem področju je klima zmernimi zimami in vročimi poletji ter močnim vetrovom – podkaravanški fen. Ker tu ni merilcev vetra, na področju posega ni državnega monitoringa vetra in reprezentativni podatki za to območje ne obstajajo, ravno tako kot ni temperaturnega monatoringa. S tema dvema monitorigoma je povezan tudi smrad, ki iz cone. Vpliv na zdravje ljudi na tem področju, kjer leži cona, s stališča prenosa bolezni ni raziskan, saj imajo vpliv tudi onesnažen potok, ki se napajajo z odpadno izcedno vodo, ki pronica v potok, saj na tem področju ni urejena kanalizacija. Naši člani ter ostali prebivalci so se prisiljeni sami boriti proti podganam in mišim, ki prihajajo iz tega področja. Na tem področju se zadržujejo tudi golobi in druge ptice, ki preletavajo bližnja naselja. (Golobi so znani prenašalci bolezni, zato v naseljih z raznimi ukrepi zmanjšujejo populacijo teh) Njihove iztrebke lahko najdemo tako pred hišami kjer se igrajo otroci, kakor tudi na vrtninah in sadju, ki jih morajo temeljito sprati ter celo zavreči. Zaradi teh vplivov so prebivalci na tem območju ogroženi. Transport se zaradi povečanja dejavnosti raste in se odvija po neustrezni lokalni cesti. Zaradi tega narašča tudi hrup v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Zaradi bližine cone in z njo povezanega zbirališča nevarnih snovi in odpadkov, so nepremičnine naših članov in drugih prebivalcev manj vredne in še izgubljajo na vrednosti, ker so negativni vplivi na okolje iz odlagališč vsak dan večji. Ti negativni vplivi, pa poslabšujejo tudi kakovost bivanja na tem območju. Kot dokaz smo poleg prijave predložili: Popis stanja vodotokov v okolici industrijske cone Laze in meritve kemijskih parametrov v mulju in vod z dne – april – maj 2014 Obvestilo prijavitelju – inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje z dne 14.04.2014 V AAG pričakujemo, da bo ARSO ukrepala skladno z zakonodajo.

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5200 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE! http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

 • Share/Bookmark

V AAG prejeli odgovor iz MOP-a dopis glede neurejene zakonodaje na področju vetrnih elektrarn

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave je 7. julija 2014 ter ponovno 24.11.2014 na državne organe poslala URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETRNIH ELEKTRARN v katerem smo med drugim zapisali, da v slovenski zakonodaji ni navedenih določil za postavitev vetrne elektrarne, ki bi opredelila razdaljo med VE in stanovanjskim objektom, ki bi bila varna in ne bi imela vpliva na zdravje ljudi. To področje ni zakonsko urejeno in da bomo zaradi neurejene zakonodaje v AAG zaradi načela previdnosti zagovarjali iz načela previdnosti graditev vetrnic v oddaljenosti 2500 m in ne 800 m kot jih sedaj brez podlage zagovarja država vse dokler nam strokovnjaki in zato pristojne institucije ne bodo dokazale, katera je (še) varna razdalja izgradnje vetrnic od stanovanjskega objekta, ki ne bi imela negativnega vpliva na zdravje.

V nadaljevanju smo zapisali, da bomo v AAG vztrajali, da se zaradi postavitve VE ne smejo spreminjati DPN ter OPN-i, kjer so kmetijska zemljišča ali pa se želi VE postaviti na območjih zaščitenih z Naturo 2000 ter v krajinskih parkih. Po mnenju Alpe Adria Green brez ustreznih zakonskih podlag priprava DPN (in OPN) za vetrne elektrarne ni mogoča. AAG je nestrinjanje glede umeščanja VE v prostor v Občini Divača podala tudi pripombe, ki smo jo naslovnikom poslali kot prilogo.

Na naš dopis se je 07.01.2015 odzvalo Ministrstvo za okolje in prostor. V odgovoru so zapisali, da Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda (v nadaljnjem besedilu: DPN) je trenutno v fazi izdelave študije variant in okoljskega poročila.

Postopek priprave DPN poteka v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP). V sklopu priprave študije variant, ki je v začetni fazi, bo izdelano tudi okoljsko poročilo, ki bo še posebej preverilo vplive vetrnih elektrarn na ljudi in na ostale sestavine okolja. Preverjena bodo vsa potencialna stojišča vetrnih elektrarn in v kolikor se bo za posamezno stojišče izkazalo, da je z okoljskega vidika neustrezno, bo to stojišče izločeno iz nadaljnje obravnave. V dosedanjih fazah so bila izločena vsa stojišča, ki so bila oddaljena manj kot 800 m od stanovanjskih objektov in vsa stojišča, ki posegajo na območje Natura 2000, ter dve stojišči na območju, kjer je predvidena širitev kamnoloma.

V odgovoru so priznali, da obstoječi slovenski predpisi še nimajo določb, ki bi opredeljevala minimalno razdaljo med vetrnimi elektrarnami in stanovanjskimi objekti. V zvezi z reševanjem te problematike sta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor že pristopila k aktivnostim. V novembru 2014 sta se sestala z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in predlagala skupno reševanje problematike, predvsem v zvezi s prenovo zakonodaje, ki ureja področje hrupa. Novi predpisi bodo , v kolikor bodo strokovne študije izkazale, da je to področje treba posebej urediti, vključevala tudi področje nizkofrekvenčnega hrupa.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je že pristopil k pregledu epidemioloških študij, na podlagi katerih bi lahko postavili mejne vrednosti in na njihovi podlagi določili potrebno oddaljenost vetrnih elektrarn od stanovanjskih objektov. V kolikor ne bo izdelanih ustreznih študij in meritev infrazvoka in nizkofrekvenčnega zvoka, bo pri pripravi predpisa in določitvi mejnih vrednosti upoštevano previdnostno načelo, pri čemer bodo upoštevane izkušnje petih primerljivih držav. Glede na to, da se s to problematiko srečujejo tudi v drugih državah sveta in državah evropske unije, je pričakovati da bodo na tem področju v naslednjem letu, na nivoju Evropske komisije in/ali svetovne zdravstvene organizacije, pripravljene nove informacije in smernice, so še zapisali v odgovoru.

V Alpe Adria Green bomo zahtevali tudi odgovore na naša vprašanja, ki smo jih zastavili v dopisu (povezava spodaj). Pozorno bomo spremljali, da bodo na Ministrstvu izpolnili obljube v zvezi z zakonodajo po EU normativih. V kolikor jo ne bodo ali pa se z njo ne bomo strinjali, bomo v AAG ustrezno ukrepali.

Povezavi:

URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETRNIH ELEKTRARN:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/07/07/uradno-stalisce-alpe-adria-green-do-postavitev-novih-veternih-elektrarn/

AAG PODAL PREDLOGE SPREMEMB NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) OBČINE DIVAČA:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/11/21/aag-podal-predloge-sprememb-na-javno-razgrnjen-dopolnjen-osnutek-obcinskega-prostorskega-nacrta-opn-obcine-divaca/

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (najhujši strup demokracije)”:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

 • Share/Bookmark

CELJSKA CINKARNA NA VRHU ČRNE LISTE

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami nevladna organizacija Alpe Adria Green Cinkarno Celje in celjsko občino uvrstila na vrh črne liste za leto 2014

Cinkarna Celje in celjska občina sta na vrhu črne liste za leto 2014, ki jo je pripravila nevladna okoljska organizacija Alpe Adria Green (AAG). Cinkarna in občina sta na vrhu zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami. Zeleni list za leto 2014 pa so podelili konstruktorju panela mikro vetrnih elektrarn Marjanu Bezjaku.

Kot so sporočili iz AAG, so cinkarno in občino uvrstili na vrh črne liste ob rezultatih zadnjih analiz, ki jih je opravilo poljsko podjetje Environ.

Analiza je pokazala, da je večji del nove cinkarne postavljen na odpadkih nekdanje dejavnosti in da so tla pod tovarno onesnažena s težkimi kovinami. Rezultati na odlagališčih sadre v Bukovžlaku so pokazali, da sedanja dejavnost odlaganja sadre ne povzroča povišanih vsebnosti težkih kovin, da pa je vsebnost težkih kovin povečana na mestih, kjer so v preteklosti odlagali ali v pregradno telo vgrajevali ostanke praženja piritne rude.

V AAG pravijo, da so že pred to analizo prebivalci opozarjali na presežene vrednosti najbolj strupenega kadmija in drugih težkih kovin na več mestih v celjski kotlini, župan in mestni svet pa da sta “mirno” odobravala gradnje velikih stavb na področju nevarnih odpadkov stare cinkarne Tehnopolis, Harvey Norman in Tuš.

“Kam so zmetali strupeno zemljo od izkopa gradbenih jam, ne vedo ali nočejo povedati. To bi moralo biti določeno pri sprejemanju takih gradenj. Pri tem je župan zagovarjal tudi izvedbo kanalizacije ravno čez področje nevarnih odpadkov in tako omogočil dodatno prašenje z vsebnostjo težkih kovin, tudi najbolj strupenega kadmija, ki se nalaga v telesu, je rakotvoren in sproža težko bolezen čez nekaj let,” opozarjajo v AAG. Dodajajo, da Cinkarna Celje in Mestna občina Celje ignorirata občasne “rdeče strupene padavine, to je prah, ki ga dež izpere iz zraka”.

Celjski župan Bojan Šrot je po objavi rezultatov analize dejal, da ga izsledki niso presenetili. Ob tem je zavrnil navedbe, da na občini skrivajo podatke glede onesnaženosti.

Povedal je, da sanacija območja stare Cinkarne ne poteka skladno z načrtom zaradi ostrih pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju, ki je prepovedalo izvedbo del med dežjem in vetrom. Predelava okrog 13.600 kubičnih metrov onesnažene zemljine na tem območju pa poteka pod nadzorom in tako predelana zemljina ima status gradbenega materiala. Po njegovih besedah bodo v finančni perspektivi 2014-2020 z evropskimi sredstvi sanirali onesnažena območja. Tudi Cinkarna Celje se je po njegovih navedbah zavezala, da bo sodelovala pri sanaciji območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske dejavnosti družbe.

Uprava Cinkarne je zatrdila, da podjetje z aktualno dejavnostjo v celoti deluje skladno z obstoječo okoljsko zakonodajo in izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem, ter napovedala, da bodo izvedli vse predpisane ukrepe za preprečitev vpliva na okolje in zdravje ljudi.

V AAG pa so za zeleni list 2014, nagrado za najbolj ekološko usmerjeno podjetje, posameznika ali izdelek, izbrali inovatorja panela Savonius mikro vetrnih elektrarn (PSMVE) Marjana Bezjaka. Panel Savonius mikro vetrnih elektrarnPANEL SAVONIUS MIKRO NA BALKONU PSMVE je naprava, ki se lahko namesti na balkonske ali druge ograje stanovanjskih, poslovnih, industrijskih objektov, na protihrupno zaščito ob cestah ipd. “PSMVE je inovativen pristop in domiselna rešitev, ki predstavlja zaključeno celoto pri mikro generatorjih moči, ki izkoriščajo obnovljive vire energije,” pravijo v AAG.

VEČ NA:

Črna lista: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/01/04/komisija-aag-za-izbor-zmagovalca-na-zeleni-listi-je-izbrala-zmagovalca-za-leto-2014/

Zeleni list: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/01/04/komisija-aag-za-izbor-zmagovalca-na-zeleni-listi-je-izbrala-zmagovalca-za-leto-2014/

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (najhujši strup demokracije)”: http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

 • Share/Bookmark

PODPIŠITE PETICIJI PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE!

Evropa drvi v skrito privatizacijo pitne vode, dobrine, ki je last nas vseh. Naša država, za razliko od nekaterih drugih, je omenjeno direktivo sprejela brez pomislekov, vendar jo je morala na pritisk državljanov umakniti.Obravnavalo jo je zgolj Ministrstvo za finance, pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa sploh ni obravnavalo omenjene direktive. Torej, Slovenija je s tem hotela na stežaj odprla vrata privatizaciji vode v Evropi in tudi v Sloveniji. Sedaj to poskuša narediti preko podpisa trgovinskih sporazumov med ZDA in EU. V kolikor se temu skupaj ne upremo na evropski ravni, se nam utegne zgoditi to, kar smo že lahko videli v Južni Ameriki in pa tudi v razvitem svetu, npr. Londonu. Končni rezultat je dražja voda in slabša skrb za kakovost in vzdrževanje vodovodnega sistema, saj je edino gonilo multinacionalk, ki bi s temi viri upravljale, DOBIČEK.

Po trenutnih informacijah moramo v Sloveniji zbrati še 1.900 podpisov za izpolnitev kvote.

Na tem spletnem mestu je predlagana evropska državljanska pobuda (gre za institut EU, ki državljanom omogoča vlaganje peticij, pobud ipd. skupnega, javnega interesa …), z naslovom:

PETICIJA – TISA – NE HVALA! Varnost osebnih podatkov zagotovljena, vzame vam 1 MINUTO ČASA.

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

PETICIJA – TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije) V kolikor bo ta sporazum podpisan, se bodo ponovno odprla vrata za privatizacijo vode! Ali si to želite? PETICIJO PODPIŠETE NA TEM NASLOVU:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

V IMENU TE IN PRIHODNJIH GENERACIJ SE VAM ZAHVALJUJEMO ZA VAŠ PODPIS!

Predsednik Alpe Adria Green Vojko Bernard

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave

voda

Slovenske vode privabljajo tuje vlagatelje Vir / Avtor: Jan Bratanič 20. december 2014 (nazadnje spremenjeno: 0:05 20. december 2014) Oznake: Vodni viri Slovenske vodne vire upravlja vsako leto več tujcev. “Ne gre za privatizacijo, ampak podelitev koncesije,” opozarjajo na ministrstvu za finance in hkrati mirijo pred strahovi zaradi nevarnosti višjih cen in nižje kakovosti vode.

 • Share/Bookmark

Glasovanje za ime “ČRNE LISTE 2014″

Glasujte za Izbor imena iz AAG org. ČRNE LISTE ZA LETO 2014. Letos lahko izberete med:

1)Podjetje Ekorel iz Kranja iz Laz v Stražišču

2)DEPONIJA ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE V Peskokopu Črna pri Kamniku

3)VZDRŽEVALNA DELA V TNP NA DALJNOVODU Jesenice – Kr. Gora – Elektro Gorenjska

4)Cinkarna in Mestna občina Celje

Glasovanje bo zaključeno 31.12. 2014. Izide glasovanja bomo objavili prvi teden v Januarju 2015

GLASUJETE NA POVEZAVI: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/12/17/glasovanje-za-ime-crne-liste-2014/

OBRAZLOŽITVE SO NA POVEZAVI: https://alpeadriagreen.wordpress.com/crna-lista-aag/

 • Share/Bookmark

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN SLOVENSKI VLADI GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “TRŽIČ”

Alpe Adria Green je posredovala predsednici Vladi RS mag. Alenki Bratušek dne 17. 9. 2014, »Javni poziv za vključitev v javno obravnavo glede uplinjevalnika v Tržiču (Monfalcone) zaradi čezmejnega vpliva na okolje« z naslednjim besedilom:

»Od lanskega julija je v javni obravnavi gradivo za izgradnjo kopenskega plinskega terminala na izlivu Timave v Tržaški zaliv, o čemer smo Vas obvestili že pred pol leta in se zaključi jutri.

Sam investitor predvideva prekomejni vpliv, kršenje direktiv – konvencij kot sta Seveso in ESPO, vendar se mu ne zdi potrebno obvestiti slovenske strani. Poudarili bi, da ne gre za „alternativo“ ali kompromis glede podobnega projekta v Žavljah; temveč povsem nov način degradacije okolja in ekonomskega pritiska na Slovenijo, ki s tržaškim, ki še ni zaključen, ni povezan.

V imenu državljanov, ki smo prepričani, da delate v našo korist, smo prepričani, da boste tekom jutrišnjega dne oddali zahtevo za ustavitev tega projekta in nas o tem obvestili.«

Na naš dopis uradnega odgovora od prejšnje Vlade RS v AAG, ki deluje v javnem interesu, nismo prejeli. Načrtovani plinski terminal v Tržiču v Italiji pomeni potencialno nevarnost tudi za Slovenijo. Terminal bo po zračni razdalji oddaljen le 2 km od meje med Slovenijo in Italijo. Vsaka eksplozija tega terminala lahko ogrozi tamkaj živeče prebivalstvo in povzroči čezmejne vplive na okolje. Na tem območju živijo tudi naši rojaki, slovenska manjšina v Italiji, ki upravičeno pričakujejo od svoje matične domovine, da bo Slovenija izkazala skrb ter jih skušala zaščititi pred negativnimi vplivi iz okolja. Kljub našemu opozorilu na potek javne obravnave in pozivu za vključitev v postopek javne obravnave v zvezi z uplinjevalnikom v Tržiču (Italija) ter čezmejnih vplivov na okolje v primeru izgradnje le-tega, se prejšnja Vlade RS v postopek ni vključila.

Alpe Adria Green je večkrat opozorila na tveganja za okolje in varnost prostora, ki jih bo prinesla, s strani Smart Gas načrtovani uplinjevalnik v Tržiču, izgradnja utekočinjenega zemeljskega plina v zalivu med občinama Tržič (Manfalcone) in Devin – Nabrežina (Duino – Aurisina). Obveščeni sta bili tudi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

Svoje mnenje v zvezi z načrtovanim plinskim terminalom v Tržiču so podali tudi nekateri člani Tehničnega omizja – Žavlje. Postavitev plinskega terminala v Tržiču, na občutljivem območju Tržaškega zaliva, zavoljo okoljske šibkosti, gostote urbane poseljenosti ter drugih gospodarskih aktivnosti, predstavlja nevarnost za okolje in prebivalce tega območja (kot načrtovani terminal v Žavljah).

Okoliščine in dejavniki:

Oktobra 2013 je Evropska komisija potrdila seznam 250 prednostnih energetskih projektov za obdobje 2014 – 2020, katerim bo na voljo delež sofinanciranja v skupni vsoti 5 milijard in 850 milijonov evrov. Med temi najdemo tudi terminal za uplinjevanje in skladiščenje utekočinjenega zemeljskega plina na severnem Jadranu, ki naj nastane v dogovoru med Italijo in Slovenijo. Uplinjevalnik naj bi prispeval k diverzifikaciji dobavnih virov za evropski trg, ki je dandanes preveč odvisen od ruskega tovrstnega plina. Dejstvo je, da Italija trenutno ne potrebuje dodatnega plina saj razpolaga s cca 85 milijardami m3, ki povsem krijejo njeno potrebo po zemeljskem plinu. To stališče EU negira. V AAG smo informirani, da terminal off-shore v Livornu »stoji«, ker ni povpraševanja, prav tako pa terminal na lokaciji v Porto Viru obratuje le s 60% zmogljivostjo. Če to drži, čemu se ne izgradi plinovoda iz Porto Vira do Trsta in se s tem izkoristi preostalih 40% kapacitet? Zaradi vplutja tankerjev in posledičnega dvigovanja, z živim srebrom nakopičenega mulja na plitkem morskem dnu ter ostale plovbe v zalivu in zaradi varnosti okoliškega urbanega prostora in drugih gospodarskih dejavnosti,…Italija vztraja na postavitvi uplinjevalnika na kopnem kljub vsem nevarnostim, ki jih le-ta prinaša. Tehnično omizje je že v primeru za plinski terminal Žavlje predlagalo alternativno pot za postavitev terminala, ki napotujejo k objektom za dostavo, obdelavo in skladiščenje zemeljskega plina na odprtem morju, v večjih globinah in daleč od obal, kot to delajo drugje, v ozaveščenih okoljih in, ki so cenejši. V Alpe Adria Green smo že pri nameravani izgradnji plinskega terminala v Žavljah podali predlog na Evropsko komisijo in takratnim vladam v Sloveniji in Italiji, da se postavi off-shore terminal na eni od opuščenih ploščadi INA-e. Naš predlog je bil spregledan. Evropski komisiji smo predlagali ustanovitev meddržavne komisije med Italijo, Slovenijo in Hrvaško, ki bi proučila postavitev terminala na ploščadi INA-e. Komisar g. Potočnik je, ob izteku svojega mandata v Evropski komisiji, podal predlog v zvezi s tem, vendar se na tem področju ni storilo nič. Zakaj se vlade vseh treh držav še niso dogovorile za skupno omizje in obravnavale predlog komisarja Potočnika, nam ni znano. Zemeljski plin, ki bi v Tržič prihajal z ladjami iz ZDA, bi bil pridobljen večinoma iz skrilavcev. Znanstveniki in ekologi take proizvodnje ne podpiramo, zaradi stranskih posledic, ki jih prinaša hidravljično drobljenje skrilavcev t.i. fracking. Glavni okoljski problem zaradi “fracking-a” je onesnaženje pitne vode. Slovenija bi morala podpirati energijo pridobljeno iz obnovljivih virov, ne pa, da podpira uporabo zemeljskega plina, na območju kjer je možno pridobiti obnovljivo energijo s pomočjo sončnih celic, geometralne energije in iz drugih virov. Slovenija namreč podpira še vedno izgradnjo novih plinovodov za zemeljski plin na Primorskem, ki je slab nadomestek fosilnim gorivom, saj je tudi plin fosilno gorivo. Ta plin vsebuje namreč metan, ki je pri uporabi 10–37 x večji toplogredni plin kot ogljikov dioksid. Skrb za varstvo slovenske narodne manjšine je urejena v Temeljni ustavni listini. Izgovor, kot »verjetno ne bo čezmejnih vplivov na okolje«, v zadevi s plinskim terminalom, ni na mestu. V imenu slovenske (naše) majšine v Italiji, ki so nekateri tudi člani AAG, in prebivalcev obmejnih območij med Slovenijo in Italijo v Alpe Adria Green pričakujemo, da se bo naša Vlada aktivno vključila v reševanje problematike glede plinskega terminala in tako zaščitila Slovence, ki živijo na obeh straneh meje. To pričakujemo tudi od Ministrstva za zunanje zadeve ter Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v tem tednu v zvezi s plinovodom Južni tok izjavil, če si Evropa tega projekta ne želi, ga pač ne bo. Vsled tega se bodo ponovno odprli interesi po izgradnji Žaveljskega plinskega terminala, kajti ministrtvo za okolje v Italiji v zvezi z ustavitvijo izgradnje le-tega, še ni reklo zadnje besede.

V upanju, da bomo dobili konkreten odgovor, Vas lepo pozdravljamo!

ALPE ADRIA GREEN Vojko Bernard, predsednik

Poslano:

 • Kabinet Predsednika Vlade RS g.Miro Cerar
  
 • Vlada RS
  
 • Evropski komisar za okolje g. Karmenu Vella
  
 • Minister za zunanje zadeve g. Karel Erjavec
  
 • Ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen
  
 • Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu g. Gorazd Žmavc
  
 • Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer
  

​Območje kjer bi stal plinski terminal “Tržič”

tisa-banner-ngo

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!! (najhujši strup demokracije)”: http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

 • Share/Bookmark

DEMOKRACIJA SE ZAČNE NA ULICI

To so besede sindikalista iz policije na Vladno varčevanje pri Policiji. Ima prav….številni birokrati, politiki, sekretarji za nič ne odgovarjajo……plačani so dobro. Sesutje varnostnega sistema in napoved vojne Vladi…….tako pravi sindikalist.

A ko preberete spodnji članek morda boste rekli da je prepozno za ukrepe…..

Težava celotnega sveta O težavah, ki jih predstavlja vloga velikih računovodskih podjetij, smo se pogovarjali tudi s slovenskim preiskovalnim novinarjem Blažem Zgago, članom ICIJ-a iz Slovenije, ki sodeluje pri preiskavi. Po njegovih besedah imajo sicer največje proračunske izgube zaradi izogibanja plačevanja davkov velikih korporacij ZDA in Velika Britanija, od koder tudi prihajajo največja podjetja s seznama uporabnikov storitev računovodskih podjetij.

A težava izogibanja korporacij plačevanju davkov zadeva vse, saj se breme vzdrževanja države in njenih javnih storitev, kot so izobraževanje, zdravstvo in infrastruktura, tako v veliki meri prenese le na večinsko prebivalstvo, četudi njene storitve in infrastrukturo uporabljajo tudi velika podjetja.

Vprašanje davkov je prav tako postalo izredno občutljiva tema v krizi, po kateri so bogati postali še bogatejši, revni pa še revnejši, ti pa so obsojeni le na varčevalne ukrepe, revščino, bedo in vitko državo, ki jo promovirajo najbogatejši in tisti pomočniki, tudi iz Slovenije, ki za drobtinice z njihove mize, spodbujajo opustošenje države, njenih javnih storitev in celotnih nacionalnih gospodarstev, je opozoril.

Država ali korporacija – kdo bo vladal? Razkritja iz Luksemburga kažejo, da gre za svetovno sistemsko težavo, saj so mednarodne korporacije postale vplivnejše od držav. S podružnicami v številnih delih sveta in kapitalom, ki presega bruto domače proizvode celotnih držav, so korporacije uspele vzpostaviti ureditev, v kateri se lahko učinkovito in povsem zakonito izogibajo plačilu davkov, je ocenil Zgaga.

Pri tem je pomoč štirih največjih revizijskih in svetovalnih družb – PriceWaterhouseCoopers (PWC), KPMG, Deloitte in Ernst & Young – velikega pomena, saj korporacijam ponujajo celovito “storitev”, torej vodijo njihova knjigovodstva, revidirajo njihovo poslovanje in ne nazadnje predlagajo učinkovite sheme za izogibanje plačila davkov, je dejal.

Obenem je izpostavil, da med obravnavanimi dokumenti manj kot tretjina dokumentov o poslih, ki jih je sklenil PWC, vsebuje konkretne zneske obsega poslovanja, ki so jih podjetja uspela preusmeriti v Luksemburg.

“Tega je bilo okoli 217 milijard dolarjev (174 milijard evrov). Če ekstrapoliramo, to pomeni vsaj 600 milijard dolarjev (480 milijard evrov). Ob tem pa gre samo za eno izmed velikih štirih revizijskih družb. Koliko denarja se prek Luksemburga prelije prek družb KPMG, Deloitte in Ernst & Young ostaja še neznano, zelo verjetno pa lahko govorimo o znesku, ki presega tisoč milijard evrov. Znesek neplačanih davkov v državah, kjer mednarodne korporacije ustvarjajo dobičke, gre torej v milijarde evrov.

Davčna stopnja na dobiček pravnih oseb znaša v Luksemburgu uradno 29 odstotkov, dokumenti ICIJ-a pa kažejo, da so nekatere korporacije v Luksemburgu plačale manj kot odstotek, v drugih državah pa nič. Očitno sloviti rek Benjamina Franklina, da so v življenju gotovi le smrt in davki, ne drži za vse. Če drži, da posamezniki lahko umrejo, to za plačilo davkov ne velja več. Živimo v svetu, ki so si ga najbogatejši uspeli oblikovati po lastnih željah in podobi,”

je pripomnil.

Juncker bo ukrepal proti svoji domovini in delu? Na vprašanje, ali ni torej perverzno, da iste organizacije, proti davčnim shemam katerih se vlade bojujejo, pomagajo pripravljati zakonodajo, ki naj bi preprečila njihovo jedro poslovanja, je odgovoril pritrdilno. “Kmalu se bo pokazalo, ali se bo največjim državam, ki izgubljajo davke in klestijo javne storitve za državljane, uspelo dogovoriti za spremembo sistema in vzpostaviti bolj pravično davčno ureditev, ali se bomo morali sprijazniti s tem, da so oblast na svetu prevzele multinacionalke,” je opozoril.

Pri tem je spomnil, da se Evropska komisija (EK) že ukvarja s sporazumi, ki sta jih z Luksemburgom sklenila Fiat in Amazon, kakšen bo izid, pa še ni znano. Prav ta dva primera, v katerih Luksemburg EK-ju ne želi izročiti dokumentov, sta tudi med dokumenti ICIJ-a.

Hkrati je treba spomniti, da je bil trenutni predsednik EK-ja Jean-Claude Juncker 18 let luksemburški premier, zato so se takoj pojavila vprašanja o njegovi primernosti za vodenje komisije. Predstavnica EK-ja za stike z javnostmi Margaritis Schinas sicer ni želela komentirati, ali je bil Juncker seznanjen s temi dogovori med podjetji in državo.

Tu so še trgovinski sporazumi, kateri nam bodo korenito spremenili življenje v kolikor bodo “pod mizo” brez soodločanja državljanov podpisani. V kratkem: V EU državah, bodo začele vladati velike kooperacije, predvsem iz ZDA, vlade pa bodo postale marionetni režimi le teh. SE ŠE NISMO DOSTI NAOČILI IZ TAJKUNJSKH ZGODB?

Podpiši peticijo PROTI SPORAZUMU TISA !!! Peticijo je podpisalo prvih 3400, da bi peticijo oddali potrebujemo 6000 podpisov! PETICIJO LAHKO PODPIŠETE NA SPLETNEM NASLOVU:http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije

 • Share/Bookmark

PETICIJA: TISA – NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE

PREDLAGATELJI PETICIJE:

Člani Upravnega Odbora mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green

in strokovni sodelavec Anton Komat.

TISA – najhujši strup demokracije To besedilo peticije ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s katerimi so naredili samomor v vojni poraženi galski kralji. Sedaj se ime TISA pojavlja s podobno simboliko, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države blaginje in pogreb javnih storitev, je najhujši strup demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti.

Podpis peticije na povezavi: http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije Peticijo lahko podpišete anonimno, vaše ime ne bo nikoli javno objavljeno!!!

TISA je kratica za »TRADE in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi. Vodilne so EU (27 držav) in ZDA ter nekaj »voljnih«, skupaj 50 držav, ki pokrivajo skoraj 70 odstotkov globalnega obsega javnih storitev. Zanimivo, da med njimi ni držav BRICS: Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. In kakšen je cilj tajnega sporazuma TISA?

Kapitalizem je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj je v vojni z državami in državljani, en odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov! Cilj: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoti (neoliberalci, op. ur.) so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU. Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je vsebina tajnega sporazuma TISA.

Zakaj režim »TOP SECRET«?

Zakaj pogajanja potekajo v režimu »TOP SECRET« in zakaj bo vsebina dokumenta »TOP SECRET« še pet let po podpisu sporazuma? Ker jih je strah. Strah jih je upora množic, zato jih želijo s terapijo šoka pripraviti na izvršena dejstva. Grozljiva neenakost, moreča revščina, bedne mezde, ponižujoča nezaposlenost, vsesplošna negotovost in strah, vse več depresije, nasilja, umorov in samomorov, vse to nam dokazuje, da je sen EU mutiral v nočno moro EU. Danes, v času razgradnje države blaginje, deluje Slovenija kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast sodeluje na pogajanjih TISA, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujem novoizvoljene parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih TISA in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo? Zakaj naši mediji ne objavijo niti vrstice, zakaj zlovešči molk?

Ne bom čakal odgovora, kajti zame je pomembno, da čim prej in čim več ljudi izve za to peklensko nakano. Pri tem so mi v veliko pomoč razkritja Wikileaksa, ki je vdrl v sistem TISA in 19. 6. 2014 objavil dele strogo zaupne dokumentacije.

Peklenska nakana!

Zamisel TISA se je porodila leta 2012, ko so stekla prva pogajanja. Pobudniki so se imenovali »resnično dobri prijatelji storitev«. Kakšna ganljiva zvestoba! Te »dobre prijatelje« namreč povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. TISA je zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskim sporazumom uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri. Poglejmo, kako.

Pobudniki TISA so vplivne organizacije lobistov: »US Coalition of Service Industries (CSI)«, »European Services Forum (ESF)« in »Global Services Coalition (GSC)«. Torej je TISA političen projekt treh lobističnih skupin. Pogajanja TISA potekajo v Ženevi, ki je hkrati sedež WTO, vendar potekajo zunaj okvira GATS. Pobudniki sporazuma TISA so »razočarani nad dolgotrajnostjo« multilateralnih dogovarjanj WTO. Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« 50 držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Za vedno privatizirano

Po globalni finančni krizi so države poskušale regulirati ponorele finančne trge. Sporazum TISA pa zahteva, da se vse regulacije umaknejo na raven pred izbruhom. Torej popolna deregulacija FINANC. Kdo bo reševal naslednjo finančno krizo, ki je na vidiku?

Številne države so po polomiji s privatizacijo energetike, transporta in vodnih virov vrnile te storitve v javni sektor. Po dikciji sporazuma TISA to ne bo več mogoče; kar je privatizirano, bo večno ostalo privatizirano ne glede na odločitve kasnejših generacij in njihovih vlad. Prav tako niso dovoljene nikakršne pravne regulacije teh področij glede okoljskih standardov, kakovosti vode, varovanja potrošnikov ali pa delavskih pravic. Delavci so razdeljeni v dve skupini: v »legalne osebe«, torej osebje korporacij, in navadne delavce, ki so imenovani »premične naravne osebe« (!?!), ki sicer lahko prečkajo meje, vendar v državi gostiteljici nimajo nikakršnih delavskih pravic. Uvoženi bodo ne glede na brezposelnost istih poklicev v državi gostiteljici. Če to ni totalitarizem! V komunizmu so imeli gulage, v kapitalizmu rastejo slumi. V gulagu si dobil vsaj nekaj čorbe, v slumu ne dobiš ničesar. Celo magnat George Soros je izjavil: »Tržni fundamentalizem ogroža demokracijo bolj kot katerakoli totalitarna ideologija!«

Državljani bi se morali mobilizirati

V sporazumu TISA govorijo o »regulatorni disciplini« držav, kar pomeni, da bo državam odvzeta pravica do suverenega urejanja javnih storitev. V sporazumu TISA je »za potrebe globalnega biznisa« zapovedana prosta izmenjava podatkov. Za kakšne podatke naj bi šlo, lahko le domnevamo.

Rosa Pavanelli, generalna sekretarka svetovne zveze sindikatov javnih storitev (PSI – Public Services International), ki zastopa zaposlene v 150 državah, je že 16. 9. 2013 zapisala: »Ali se vlade niso ničesar naučile iz finančne krize leta 2008? Namesto da bi uvedle strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpirajo pohlep korporacij po razprodaji javnih storitev. Namesto da bi stopile v bran interesov državljanov, se udeležujejo tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes, zato moramo mobilizirati državljane, delavce in lokalne skupnosti ter prisiliti vlade, da odstopijo od teh pogajanj!« Kje so bili takrat naši sindikati in politiki? Zakaj so hinavsko molčali?

Odločitve proti lastnemu ljudstvu

PSI je 28. 4. 2014 objavil poročilo »TISA versus Public Services«. V njem avtorja Scott Sinclair (Kanadski center za politične alternative) in Hadrian Mertins-Kirkwood (Univerza Carleton) opozarjata, da bo TISA povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo. Obravnava javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije javnih storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju javnih storitev prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.« Vsekakor je eden izmed vrhuncev TISA, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«. Izraz, da te kap!

Molk vodi nazaj v fevdalizem!

Rosa Pavanelli je isti dan v imenu PSI in 340 večjih organizacij civilne družbe sporočila: »Javne storitve so vitalnega pomena za skupnost, zato jih ne smemo prepustiti korporacijam. Zahtevamo transparentnost! Čas je, da mediji osvetlijo, kaj se dogaja v tajnosti. Čas je za demokracijo po meri ljudi!« Isti dan so bili organizirani protesti v številnih državah, med njimi v Švici, na Japonskem, Indiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Angliji, Avstraliji in Kolumbiji. Naši sindikati in politiki so molčali in v medijih ni bilo najti niti omembe.

Pogajanja TISA v Ženevi se nadaljujejo.

Ne pozabimo, da je rok za podpis sporazuma leto 2014! En sam podpis bo uničil prihodnost državljanov Slovenije. Ali boste z molkom izbrali status tlačana v novem fevdalnem redu? Takrat bo prepozno, prepozno za karkoli!

Zaradi vsega zgoraj navedenega Vas pozivamo, da podpišete to peticijo, ki jo bomo poslali Vladi RS, Državnemu Zboru RS, Državnemu Svetu RS, Predsedniku države RS, Evropski Komisiji, Evropskemu parlamentu ter Evropskemu svetu z zahtevo, da Slovenija ne podpiše tega sporazuma.

PREDLAGATELJI PETICIJE:

Člani Upravnega Odbora mednarodne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green

in strokovni sodelavec Anton Komat.

Podpis peticije na povezavi:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhujistrupdemokracije Peticijo lahko podpišete anonimno, vaše ime ne bo nikoli javno objavljeno!!!

 • Share/Bookmark

AAG PO MESECU DNI ŠE NI PREJELA ODGOVORA OD POLITIKE V PRIMERU “POČEK”

Vojaške vaje na Počku, še po mesecu dni po zaključku niso zaradi nepravilnosti pozabljene. Pred enim mesecem smo iz Alpe Adria Green, poslali na spodnje naslovnike protestno pismo, vendar vse do danes nismo prejeli odgovora, razen od urada Varuha za človekove pravice, ki nam je posredoval pavšalen odgovor, da naj jim sporočimo, če dalj časa od naslovnikov pisma ne bi prejeli odgovora. V AAG bomo zaradi molka ključnih državnih organov pričeli z aktivnostmi na Počku, kadar se bodo tam izvajale vojaške vaje.

Tako ignoriranje naše nevladne organizacije, ki dela v javnem interesu na področju okolja in narave se dogodi vsakič, ko na ministrstva, vlado, predsedniku države ali državnemu zboru pošljemo neprijetno vprašanje, ki se najpogosteje nanaša na zaščito zdravja ljudi, zaščite divjih živali in zaščite okolja in narave. Ta primer nadzorno prikaže kašen odnos ima politika do nevladnih organizacij v Sloveniji.

poček1

poček2

 

Poček – Studio ob 17h – 02.06.2014

http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174278621

 • Share/Bookmark